Skanska in Poland
  Go to start page

  Wpływy lokalne

  Przez swoją specyfikę budownictwo może mieć negatywny wpływ na lokalne środowisko, jeśli nie jest zarządzane we właściwy sposób. Przy prawidłowym zarządzaniu może mieć znaczący, pozytywny wpływ. W związku z tym Skanska ma możliwość aktywnego zarządzania wpływem na środowisko na szczeblu lokalnym.

  Wyzwania i możliwości

  Wpływy na środowisko na poziomie lokalnym dotyczą emisji kurzu, hałasu, zwiększonego ruchu, skażenia środowiska poprzez niekontrolowaną emisję zanieczyszczeń do atmosfery, wody czy ziemi. Rozwój obszarów mieszkaniowych i ich infrastruktury ma wpływ na bioróżnorodność , ale przy odpowiednim zarządzaniu wpływ ten może być pozytywny.

  Poprzez łańcuch dostaw również Skanska wywiera wpływ na  bioróżnorodność i środowisko lokalne. Proces zakupu środków i materiałów angażuje wiele tysięcy dostawców i podwykonawców. Ten proces jest zdecentralizowany, dlatego lokalne wpływy poszczególnych jednostek biznesowych na ten proces są prawdziwym wyzwaniem dla kadry menedżerskiej.