Skanska in Poland
  Go to start page

  Badania gruntów, roboty ziemne

  Nasze Laboratorium świadczy usługi w zakresie badań gruntów zarówno na etapie realizacji oraz szczególny nacisk kładziemy na rozpoznanie geotechniczne na etapie przystępowania do przetargów.

  Dokładne rozpoznanie gruntów pozwala na unikniecie „niespodzianek” często nie zawartych w dokumentacjach przekazanych przez Zamawiających jak na przykład wysoki poziom wód gruntowych .  Pozwala to na zastosowanie technologii zamiennych , stosowaniu materiałów miejscowych.

  Np.:
  - wykorzystanie coraz to nowych spoiw w celu ulepszenia gruntów nienośnych
  - doziarnianie gruntów rodzimych w celu uniknięcia całkowitej wymiany

  Wykaz badań:
  - odwierty geotechniczne za pomocą świdra ręcznego
  - odwierty geotechniczne za pomocą udarowej sondy rdzeniowej RKS
  - bieżąca obsługa laboratoryjna kontraktów drogowych, hydroinżynieryjnych, kubaturowych
  - wydawanie opinii oraz ekspertyz
  - wskaźnik niejednorodności uziarnienia 
  - wskaźnik piaskowy
  - zawartość wody metodą suszenia
  - moduł odkształcenia przez obciążenie płytą (VSS) 
  - współczynnik filtracji - metoda obliczeniowa
  - wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość szkieletu gruntowego
  - ocena zawartości drobnych cząstek - badanie błękitem metylenowym
  - wskaźnik zagęszczenia
  - oznaczenie wilgotności
  - oznaczenie  wskaźnika mrozoodporności dla stabilizacji gruntów spoiwami
  - oznaczenie CBR  
  - oznaczenie  pH gruntu
  - oznaczenie uziarnienie gruntu
  - projektowanie recept na mieszanki stabilizowane spoiwami
  - wykonywanie próbek Ø 8 cm
  - określenie wytrzymałości na ściskanie dla mieszanek stabilizowanych spoiwami