Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Rodzaje zawieranych umów

  Najczęściej spotykane formy zatrudnienia


  Charakterystyka form zatrudnieniaUmowa o pracęUmowa zlecenie Umowa o dzieło Własna działalność gospodarcza
  Definicja umów:

  Czynność prawna polegająca na złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracownika i pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego określonym, a pracodawca do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

   Jest to umowa, w której zobowiązujemy się do starannego wykonania zlecenia a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (w przypadku odpłatnej umowy)

   Potocznie jest to umowa gdzie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

  Potocznie jest to umowa gdzie przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

  Regulacje prawne w sprawie umów zawarte są w:

   Kodeks Pracy

   Kodeks Cywilny

   Kodeks Cywilny

   - Kodeks Cywilny,
  - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
  - Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

  Rodzaje umów:  Umowa o pracę zawarta na:
  - okres próbny (maksymalnie do 3 miesiący),
  - czas określony (maksymalnie 3 takie umowy na łączny okres 33 miesięcy. W przypadku przekroczenia tych limitów umowa przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony),
  - czas nieokreślony

   Umowa zlecenie

   Umowa o dzieło

   W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, można podpisać umowę  na świadczenie usług lub nie.
  Przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej należy wybrać formę opodatkowania:
  - opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  - opodatkowanie podatkiem liniowym,
  - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  - karta podatkowa

  Forma zawarcia umowy :  - pisemna - pisemna (ma charakter dowodowy)
  - ustna

   - pisemna (ma charakter dowodowy)
  - ustna

   - pisemna - uzależniona od charakteru/przedmiotu działalności gospodarczej, a także indywidualnych preferencji osoby prowadzącej działalność

  Okresy wypowiedzenia:  

  Umowa na okres próbny:
  - 3 dni robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  - 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  - 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

  Umowy na czas określony i nieokreślony:
  - 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  - 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  - 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

    Wypowiedzenie umowy zlecenia może nastąpić w każdym czasie i przez każdą ze stron. Strony mogą określić w umowie, dowolną  długość okresu wypowiedzenia.

   - brak okresu wypowiedzenia,
  - istnieje możliwość odstąpienia od umowy o dzieło i może ono być spowodowane różnymi okolicznościami, - odstąpienia może dokonać zamawiający lub przyjmujący dzieło,
   - odstąpienie od umowy może nastąpić w każdej chwili gdy dzieło nie jest ukończone,
  - zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia, odliczając to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu nie wykonania dzieła

   Nie dotyczy

  Gwarancja minimalnego wynagrodzenia :  Pracownik zatrudniony na umowie o pracę, na pełen etat ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie w wysokości 1850 zł (kwota obowiązująca  w 2016 r.)

   Nie dotyczy.
  Obecnie trwają prace w Rządzie nad wprowadzeniem minimalnej stawki za godzinę pracy

   Nie dotyczy

   Nie dotyczny

  Świadczenia społeczne z ZUS :  - możliwość zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (osoby te będą mogły korzystać bezpłatnie z Publicznej Opieki Zdrowotnej),
  - płatne wynagrodzenie/zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy (ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia chorobowego po 30 dniach wyczekiwania)

   - możliwość zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (osoby te będą mogły korzystać bezpłatnie z Publicznej Opieki Zdrowotnej),
  - płatny zasiłek chorobowy w przypadku przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia chorobowego po 90 dniach wyczekiwania),

   Brak świadczeń z ZUS

   - możliwość zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (osoby te będą mogły korzystać bezpłatnie z Publicznej Opieki Zdrowotnej),
  - płatny zasiłek chorobowy w przypadku przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia chorobowego po 90 dniach wyczekiwania)

  Zalety danej umowy:  - można korzystać z uprawnień, jakie przysługują na podstawie przepisów Kodeksu Pracy (np. urlop wypoczynkowy)
  - gwarancja minimalnego wynagrodzenia,
  - ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę w dowolnym momencie (okresy wypowiedzenie, uzależnione od długości stażu i rodzaju umowy o pracę)
  - składki na ubezpieczenia społeczne

   - praca wykonywana jest bez kierownictwa,
  - może być wykonywana przez osoby trzecie,
  - składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od podstawy wymiaru składek

   - swoboda co do miejsca pracy, czasu i sposobu wykonania dzieła,
  - dzieło nie musi być wykonywane osobiście, chyba że zostanie to zastrzeżone w umowie,
  - praca wykonywana jest bez kierownictwa

   - krótki czas na założenie działalności,
  - samodzielne stworzenie miejsca pracy,
  - samodzielne decydowanie o podejmowanych działaniach,
  - nienormowane godziny pracy
  - składki na ubezpieczenia społeczne

  Wady danej umowy:  - ściśle określone miejsce i czas wykonywania pracy
  - pracownik nie może powierzyć wykonywania swojej pracy osobie trzeciej

   - brak zastosowania przepisów Kodeksu Pracy, co za tym idzie zleceniobiorca ma prawo wyłącznie do wynagrodzenia określonego w umowie,
  - okres pracy nie zalicza się do stażu pracy u danego pracodawcy, jeśli zawiąże się z nim stosunek pracy,
  - może być nieodpłatna

   - ryzyko co do wykonania i jakości dzieła ponosi przyjmujący zamówienie,
  - brak składek na ubezpieczenia społeczne, tylko podatek

   - ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia,
  - odpowiedzialność finansowa i prawna (prowadzenie dokumentacji podatkowej, ZUS itp. jeśli nie skorzysta się z usług wyspecjalizowanej w tym zakresie  osoby),
  - przy prowadzeniu działalności gospodarczej, często czas pracy wykracza ponad 8 godzin