Jesteś tutaj

Skanska in Poland

Tutaj znajdziesz naszą aktualną ofertę, informacje o firmie oraz oferty pracy.

Ta strona jest również dostępna w języku:

Zamknij
Skanska in Poland
  Go to start page

  Najczęściej zadawane pytania
  Zakończenie współpracy ze Skanska S.A.


  Zasiłek i ubezpieczenie

  1. Jak mam rozliczyć się z używanego sprzętu, ubrań roboczych, ile mam na to czasu?
  W ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wypowiedzenia powinieneś rozliczyć się z posiadanych dokumentów, ubrań roboczych, sprzętu IT.

  2. Czy mogę odkupić sprzęt komputerowy od Skanska?
  Tak. Przewidujemy możliwość odkupienia sprzętu komputerowego przez osoby objęte procesem zwolnień grupowych. Wyceną i procesem odsprzedaży sprzętu komputerowego zajmuje się Zespół ds. Usług IT i takie zgłoszenie należy złożyć telefonicznie (tel. 22 561 3200) lub mailowo pod adresem, który znajdziesz tutaj.

  3. Czy mogę odkupić telefon i przenieść numer na osobę prywatną?
  Tak. Pracownicy którzy są zainteresowani odkupieniem aparatu komórkowego i przeniesieniem numeru telefonicznego na osobę prywatną będą miały taką możliwość, po uzyskaniu zgody przłożonego. Zespół ds. Usług IT będzie wspierał proces sprzedaży telefonu i cesji numeru telefonicznego na konkretną osobę prywatną. Po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do IT (tel. 22 561 3200 lub poprzez e-mail, który znajdziesz tutaj) zostaną przygotowane wszelkie wymagane dokumenty konieczne do skutecznego przeprowadzenia umowy cesji. Przypominamy, że operatorem telefonii komórkowej w Skanska jest firma Orange Polska.

  4. Czy i jak mogę zgrać prywatne dane z komputera, kontakty z telefonu komórkowego lub prywatne dane ze służbowego telefonu komórkowego?
  Zgrywanie danych z urządzeń komputerowych takich jak komputer PC i laptop jest możliwe i będzie odbywało się z pomocą i po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem IT (tel. 22 561 3200 lub  adres e-mail  który znajdziesz tutaj). Zgrywanie kontaktów i danych z telefonów komórkowych będzie realizowane w miarę możliwości konkretnego modelu telefonu.

  5. Kiedy i jak mogę odebrać świadectwo pracy? Jaka przyczyna wypowiedzenia umowy będzie w nim zapisana?
  Jako powód rozwiązania umowy o pracę będzie wpisane, iż rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników, jak również zostanie wskazana ustawa o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Świadectwo pracy będzie wystawione nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy i zostanie wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym, na Twój adres zamieszkania.

  6. Czy w okresie wypowiedzenia mogę jeszcze skorzystać z wczasów pod gruszą, dofinansowania do wypoczynku dzieci, zwrotu za okulary?
  W tej kwestii nic się dla Ciebie nie zmienia. Zgodnie z zasadami wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, również w okresie wypowiedzenia możesz skorzystać z wczasów pod gruszą, dofinansowania do wypoczynku dzieci jak również uzyskać zwrot za okulary do pracy przy komputerze ekranowym.

  7. Co stanie się z moim urlopem wypoczynkowym, jeżeli nie wykorzystam go do końca okresu
  wypowiedzenia? Czy zostanie mi to w jakiś sposób zrekompensowane?
  Tak, w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania stosunku pracy, przysługuje Ci ekwiwalent pieniężny. Zostanie on wypłacony wraz z ostatnim wynagrodzeniem za pracę.

  8. Czy otrzymując wypowiedzenie w ramach zwolnień grupowych mogę liczyć na list
  referencyjny/referencje, które mogą ułatwić mi poszukiwanie pracy?
  Tak, Pracownicy mogą zwrócić się do przełożonego o wystawienie listu referencyjnego.


  Zasiłek i ubezpieczenie

  1. Co mam zrobić po rozwiązaniu umowy o pracę, żeby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?
  Już następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę możesz zgłosić się do Powiatowego Urzędu Pracyw miejscowości zgodnej z adresem Twojego stałego lub czasowego zameldowania, by uzyskać status bezrobotnego. Wraz z wnioskiem o rejestrację powinieneś złożyć ostatnie świadectwo pracy oraz inne, wymagane dokumenty, których wykaz dostępny jest na stronach internetowych i w siedzibach PUP. W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę, należy Ci się zasiłek dla bezrobotnych za każdy dzień kalendarzowy, licząc od dnia zarejestrowania. Zasiłek ten wypłacany jest w okresach miesięcznych z dołu, tj. po upływie danego miesiąca. Wszystkie niezbędne informacje o wysokości i okresach przyznania zasiłków dostępne są w każdym PUP.

  2. Co z moim ubezpieczeniem zdrowotnym po rozwiązaniu umowy o pracę?
  Prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej nie wygasa bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy. Możliwość skorzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej Pracownika mija po 30 dniach od dnia rozwiązania umowy o pracę. Jeśli zgłosiłeś do swojego ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, dotyczy to także ich. Aby móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej po upływie 30 dni od daty rozwiązania umowy możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji:
   1) zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
   2) poprosić członka swojej rodziny, by zgłosił Cię do swojego ubezpieczenia zdrowotnego,
   3) samodzielnie ubezpieczyć się w NFZ (więcej informacji http://www.nfz.gov.pl/).

  3. Czy po ustaniu stosunku pracy mogę kontynuować ubezpieczenie Hestia i Opiekę Zdrowotną Medicover?
  Z ubezpieczenia Ergo Hestia możesz korzystać po ustaniu stosunku pracy i kontynuować indywidualnie dalsze ubezpieczenie. Aby móc indywidualnie kontynuować ubezpieczenie Hestia powinieneś złożyć wniosek o indywidualną kontynuację oraz spełnić łącznie następujące warunki:
  • opłacać składki na ubezpieczenie co najmniej 12 miesięcy przed datą zwolnienia,
  • wpłacić do brokera i dostarczyć potwierdzenie dokonania wpłaty z góry przelewu
  3 miesięcznych składek za indywidualną kontynuację.
  W celu uzyskania szczegółowych informacji w powyższym temacie prosimy o kontakt z Benefit Serwis pod adresem email, który znajdziesz tutaj lub numerem tel. 22 561 30 28 lub 510 023 587
  W przypadku zainteresowania dalszym korzystaniem z usług Medicover po okresie zatrudnienia, Pracownik może wykupić indywidualną opiekę medyczną, kontaktując się bezpośrednio z Medicover:

  Maria Włodkowska
  tel. 606 292 552
  adres email znajdziesz tutaj

  Pracownik jest objęty ubezpieczeniem do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi zkończenie zatrudnienia, pod warunkiem potrącenia składki ubezpieczeniowej z wynagrodzenia Pracownika przez Skanska S.A.

   

   

  Informacje dodatkowe

  1. Mam zawartą umowę pożyczki z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Co w sytuacji, jeśli
  otrzymałem/am wypowiedzenie umowy o pracę, a pożyczka nie została jeszcze spłacona?
  W sytuacji rozwiązania umowy o pracę powinieneś/powinnaś rozliczyć zgromadzone składki i udzielone uprzednio pożyczki, kontaktując się z osobami obsługującymi PKZP w Oddziałach zlokalizowanych w poszczególnych miastach:
  Gdańsk - Zbigniew Kowalczyk (tel. 501 121 093)
  Kraków, Kielce, Katowice, Łódź - Lilianna Czawa (tel. 12 2614 911)
  Leszno, Poznań, Wrocław - Danuta Kamieniarz (tel. 502 746 845)
  Rzeszów, Warszawa - Krystyna Pyć (tel. 510 023 566)

  2. Do kiedy po ustaniu stosunku pracy mogę korzystać z Karty MultiSport Benefit?
  Z zajęć sportowych dostępnych w systemie MultiSport Benefit i dofinansowywanych przez Skanska S.A. możesz korzystać do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi rozwiązanie umowy o pracę.

  3. Kiedy nastąpi ostatnie potrącenie na SEOP i co z zakupionymi Akcjami po ustaniu zatrudnienia?
  Ostatnie potrącenie z wynagrodzenia Pracownika, przeznaczone na zakup akcji, zostanie dokonane z wynagrodzenia wypłacanego za ostatni miesiąc pracy.
  Po zakończeniu zatrudnienia, akcje już zakupione pozostają własnością Pracownika. Pracownik zachowuje też prawo do otrzymania wszystkich Akcji Należnych za okres do dnia  rozwiązania umowy oraz wszystkich Akcji Premiowych za pełne lata oszczędzania. Jeszcze nieprzyznane Akcje Należne i Premiowe zostaną przyznane niezwłocznie po zakończeniu zatrudnienia (zwykle ok. 2 miesięcy) o ile uczestnik nie sprzeda swoich akcji przed dniem otrzymania Akcji Należnych i Premiowych. Po ustaniu zatrudnienia Pracownik zachowuje dostęp do bezpłatnego rachunku akcyjnego. Pomoc w obrocie akcjami można uzyskać w Centrum Obsługi Klienta banku będącego operatorem rachunków inwestycyjnych: Computershare, tel. +34 93 800 26 96. W przypadku braku znajomości języka angielskiego bank zapewnia telefoniczną pomoc tłumacza. Dodatkowe informacje możesz uzyskać dzwoniąc na Infolinię - Centrum Obsługi Pracowników Skanska.