Skanska w Polsce
c

TFI - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skanska TFI”) jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych wchodzącym w skład grupy Skanska, której podmiotem dominującym jest Skanska AB z siedzibą w Sztokholmie. Skanska TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/II/4030/67/51/2016/PM wydanego 4 października 2016 r. na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Organem nadzoru dla Skanska TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Skanska TFI zarządza funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych Skanska Property Poland FIZAN („SPP FIZAN”). SPP FIZAN inwestuje w szeroki wachlarz aktywów – akcji, udziałów i obligacji – związanych z rynkiem nieruchomości oraz rynkiem budowlanym.


Zespół Skanska TFI tworzą doświadczeni specjaliści działający od lat na polskim rynku finansowym. Decyzje inwestycyjne w Skanska TFI podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny. Poziom ryzyka podejmowanego przez Skanska TFI nadzoruje Risk Manager a zgodność działalności z prawem – Inspektor Nadzoru.

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019