Skanska w Polsce
c

Bezpieczeństwo w Skanska SA

Naszym celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, zgodnie z wartością „Troszczymy się o życie”, w kluczowych obszarach: kultury, wiedzy, komunikacji, kontroli, podwykonawców i zdrowia. Każda osoba zatrudniona w Skanska, bez względu na to, czy pracuje na budowie czy w biurze, a także każdy podwykonawca i dostawca, współpracujący z nami przy realizacji projektów, ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Polityka Zrównoważonego Rozwoju to kluczowy dokument, na podstawie którego kierownictwo naszej firmy zobligowane jest do wypełniania naszych wartości oraz strategii w obszarach, których Polityka dotyczy. Jej celem jest określenie długofalowego kierunku firmy we wszystkich krajach naszej jednostki biznesowej: w Czechach i na Słowacji, w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii.

Polityka Zrównoważonego rozwoju mówi o tym, że Skasnka Skanska Central Europe zapewni jasne i widoczne przywództwo w zakresie równoważonego rozwoju w całej organizacji.

Skanska Central Europe wspiera i angażuje się w międzynarodowe inicjatywy mające na celu odpowiedzialne zarządzanie kwestiami korporacyjnymi, takie jak zasady zawarte w UN Global Compact, które dotyczą praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Standard środowiska pracy powinien być przyzwoity, a wszystkie osoby przebywające na naszych budowach powinny być bezpieczne i traktowane z poszanowaniem przysługujących im praw człowieka i praw pracowniczych. Skanska Central Europe wspiera prawa wszystkich ludzi opisane w Powszechnej deklaracji praw człowieka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) i skodyfikowane w konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ (MOP). Nasza firma zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób uczciwy i nie toleruje żadnych form łapówkarstwa ani korupcji, co w szczegółowy sposób opisuje Kodeks postępowania Skanska i Polityka przeciwdziałania korupcji Skanska Central Europe.

Ponadto wspieramy Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz Ramową konwencję ONZ w sprawie zmian klimatu (porozumienie paryskie). Wszystkie jednostki biznesowe powinny zapewnić spójność z celem klimatycznym Grupy Skanska, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2045 r. 

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) funkcjonujący w Skanska S.A. to jeden, spójny, udokumentowany system, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami na bazie celów, wynikających z ustanowionych Polityk firmy.

Nasze cele w zakresie jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, realizujemy w oparciu o:

ZSZ jest skutecznym podejściem organizacyjnym do stałego podnoszenia efektywności pracy poprzez jej planowanie, realizowanie i kontrolę w oparciu o jasno określone standardy pracy. Integracja systemów zarządzania prowadzi do oszczędności kosztów i efektywnego wykorzystania zasobów w organizacji.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa zawiązana w 2010 roku przez generalnych wykonawców branży budowalnej. Celem Porozumienia jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.

Inicjatywa Porozumienia zakłada realizację szeregu projektów wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in:

  • wspólne wzory dokumentów,
  • model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych,
  • szkolenia okresowe,
  • propagowanie kultury bezpieczeństwa.

Inicjatywę wspierają Główny Inspektorat Pracy oraz Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Zapoznaj się z działalnością Porozumienia.

Standardy BHP

Standardy bezpiecznej pracy to zbiór dokumentów, który w czytelny i prosty sposób określa nasze minimalne wymagania w zakresie bezpiecznego wykonywania robót. Standardy są obligatoryjne na wszystkich placach budów Skanska.

Treść Standardów BHP wynika z obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy określonych przepisami prawnymi w Polsce, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów robót. Standardy BHP powstają także w oparciu o dobre praktyki, wypracowane przez naszą firmę przez lata działalności.

Zapoznaj się ze standardami BHP.

Ostatnia aktualizacja: 04.04.2022