Bezpieczeństwo w Skanska

Bezpieczeństwo w Skanska

Bezpieczeństwo jest dla nas w Skanska kluczową wartością . Bezpieczne miejsce pracy postrzegamy jako klucz do udanego projektu i traktujemy je z najwyższą uwagą. Przedstawiamy tu wgląd w kulturę bezpieczeństwa w Skanska, codzienne doświadczenia i działania, które są częścią naszej strategii zarządzania bezpieczeństwem.

Kultura bezpieczeństwa

Podstawą naszej kultury bezpieczeństwa są zaangażowani ludzie i widoczne przywództwo. Cenimy wartości naszej firmy i każdego, kto się nimi kieruje.

Nieustannie kształcimy i szkolimy wewnętrznie nie tylko naszych pracowników, ale także pracowników podwykonawców, którzy pracują przy naszych projektach. Szkolenia koncentrują się na wymaganiach BHP oraz na umiejętnościach miękkich, które są kluczowe dla rozwoju kultury bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo to dla nas dialog – pytamy, jak wszyscy w naszej firmie postrzegają bezpieczeństwo i jak możemy je dalej rozwijać, w oparciu o ich spostrzeżenia. Pomaga nam w tym na przykład przejrzyste raportowanie obserwacji, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadków, dzięki którym możemy uczyć się na błędach i eliminować lub minimalizować ryzyko ponownego ich wystąpienia.

Żyć bezpiecznie

Zarządzanie bezpieczeństwem zaczyna się od właściwego planowania. Koncentrujemy się na planowaniu od wstępnego projektu, porzez fazę realizacji, aż do jego zakończenia. Najpierw staramy się wyeliminować zagrożenia tak, aby w ogóle one nie wystąpiły. Następnie wybieramy techniczne i często innowacyjne środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko. Na koniec wdrażamy środki organizacyjne i środki ochrony indywidualnej, w celu obniżenia wpływu pozostałych zagrożeń. Inwestycja budowlana jest jak żywy organizm, który wymaga koordynacji prowadzonych prac. Dlatego też kładziemy nacisk na bezpieczne planowanie pracy jako naszą codzienną rutynę.

Hierarchia kontroli ryzyka

Standardy BHP to podstawowe zasady, które pomagają nam zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa na naszych projektach. Opierają się one na przepisach prawnych, a często je rozszerzają, zwłaszcza w przypadku prac o wysokim ryzyku, takich jak prace transportowe, prace na wysokościach itp. Przestrzeganie ich jest nadzorowane i wspierane przez zespoły realizacyjne.

Zapoznaj się ze Standardami BHP

Działania w zakresie bezpieczeństwa

Tydzień Bezpieczeństwa

Tydzień Bezpieczeństwa to wydarzenie, które organizujemy każdego roku we wszystkich Jednostkach Biznesowych i krajach, w których jesteśmy obecni. W trakcie jego trwania we wszystkich biurach, budowach czy jednostkach technicznych organizowany jest szereg aktywności, poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa i zdrowia. Są to m.in szkolenia z zakresu gaszenia pożarów, pierwszej pomocy, warsztaty i pokazy prowadzenia prac na wysokości czy webinary, dotyczące zdrowia fizycznego czy psychicznego oraz zarządzania stresem.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Skanska jest jednym z sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Inicjatywa ta zakłada realizację szeregu projektów, wprowadzających rozwiązania systemowe z dziedziny BHP, m.in. wspólne wzory dokumentów, model potwierdzania kwalifikacji zawodowych pracowników budowlanych, szkolenia okresowe, jak i również propagowanie kultury bezpieczeństwa.

Porozumienie Deweloperów

Spółka mieszkaniowa jest jednym z założycieli Porozumienia Deweloperów i Inwestorów Zastępczych na rzecz promocji, wzajemnego wsparcia i współpracy w obszarze zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym naciskiem na kwestie bezpieczeństwa. Jako gospodarze naszych projektów, chcemy świadomie i odpowiedzialnie podchodzić do najważniejszej kwestii, jaką jest zdrowie i życie ludzi pracujących na budowach, społeczności sąsiadujących z naszymi inwestycjami, a także bezpieczeństwo osób korzystających z oddawanych obiektów.

Wizyty Wyższego Kierownictwa

Wizyty Wyższego Kierownictwa są widoczną formą zaangażowania Najwyższego Kierownictwa w budowanie kultury bezpieczeństwa. Przeprowadzane są w każdej Jednostce Biznesowej i we wszystkich lokalizacjach, w których prowadzimy naszą działalność. Ich celem jest pokazanie jasnego przywództwa, uświadamianie, że bezpieczeństwo dotyczy każdej i każdego z nas oraz wzmocnienie bezpiecznych zachowań pracowników.

GSSD

Pomimo podejmowanych wysiłków zarówno Inwestorów, jak i Wykonawców, branża budowlana jest jedną z najbardziej niebezpiecznych. Niestety, nawet dziś zdarzają się wypadki śmiertelne. W takich przypadkach w każdej Jednostce Biznesowej omawiany jest Global Safety Stand Down (GSSD) – materiał zbierający fakty, dotyczące wypadku. Każdy z pracowników Skanska, jak również pracowników firm podwykonawczych, uczestniczy w spotkaniu, którego celem jest omówienie okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do wypadku oraz przedstawienie środków zaradczych, które należy wdrożyć, aby nie doprowadzić do podobnych zdarzeń w przyszłości.

Szkolenia Zrównoważonego Rozwoju

Kultura bezpieczeństwa motywuje nas do dbania o jakość szkoleń BHP dla naszych pracowników. Wewnętrzne szkolenia, prowadzone są przez doświadczonych trenerów oraz realizowane przy użyciu różnych metod: stacjonarnie, on-line czy e-learning. Praktyka pokazuje, że wykorzystanie nowoczesnej i różnorodnej formy szkoleniowej, angażuje uczestników do aktywnego uczestnictwa i jest gwarancją ciągłego poszerzania wiedzy i kompetencji.

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania, funkcjonujący w każdej z naszych Jednostek Biznesowych to spójny, udokumentowany system, umożliwiający zarządzanie wieloma aspektami na bazie celów, wynikających z ustanowionych polityk. Nasze cele w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem, higieną pracy, środowiskiem oraz jakością, realizujemy zgodnie z wymaganiami norm ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 oraz ISO 9001:2015 a także wymaganiami AQAP 2110:2016.