c

Informacje prawne

Najważniejszym źródłem przepisów regulujących funkcjonowanie Skanska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skanska TFI”) oraz Skanska Property Poland FIZAN w likwidacji jest ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wraz z aktami zmieniającym i wykonawczymi.

Skanska TFI przyjęła i stosuje zasady ładu korporacyjnego wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Samoocena stosowania ww. zasad jest dostępna pod załączonym linkiem (rok 2017) oraz linkiem (rok 2018) oraz linkiem (rok 2019) oraz linkiem (rok 2020) oraz linkiem (rok 2021) oraz linkiem (rok 2022).

Skanska TFI dostosowała regulacje wewnętrzne do przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, które weszły w życie 25 maja 2018 r. („RODO”). Szczegółowa informacja o stosowaniu RODO znajduje się pod załączonym linkiem a regulacje wewnętrzne z obszaru ochrony danych osobowych Skanska TFI udostępnia w swojej siedzibie.

Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. 

Informacje udostępniane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”) zarządza alternatywnym funduszem inwestycyjnym i jest objęta, jako uczestnik rynku finansowego zakresem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).

Towarzystwo zarządza wyłącznie Skanska Property Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych w likwidacji. Towarzystwo nie zarządza żadnym produktem finansowym, który promuje aspekty środowiskowe i społeczne albo mającym na celu zrównoważone inwestycje.

Strategia uwzględniająca w działalności Towarzystwa i zarządzanego przez nie funduszu inwestycyjnego ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Towarzystwo nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju

Towarzystwo nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju. W miarę rozwoju regulacji w zakresie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem przez emitentów instrumentów finansowych, Towarzystwo nie wyklucza uwzględnienia ich w przyszłości.

Przejrzystość w zakresie polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzeniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Polityka wynagrodzeń przyjęta w Towarzystwie została opracowana zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinna odpowiadać polityka wynagrodzeń w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Polityka wynagrodzeń została odpowiednio zmieniona, aby zapewnić jej spójność z wprowadzeniem ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Zasady przyznawania i wypłaty wynagrodzenia zmiennego zostały uzależnione od uzyskanych wyników i zrealizowanych celów, które uwzględniają również kryteria zrównoważonego rozwoju.

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2024