c

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w  Skanska Residential Development Poland sp. z o.o.  zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

 1. [Administrator danych]

Dane osobowe kandydatów do pracy na niniejsze stanowisko (Kandydat) będą przetwarzane przez  Skanska Residential Development Poland sp. z o.o. w z siedzibą Warszawie, adres do korespondencji:  al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa (Skanska).

 1. [Ochrony Danych Osobowych]

W Skanska dokładamy staranności, aby dane osobowe Kandydatów były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. Kandydaci mogą kontaktować się ze Skanska:

1)       Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: Contact

2)       Drogą pisemną pod adresem siedziby SKANSKA podanym powyżej z dopiskiem "Ochrona Danych Osobowych"

 1. [Cele i czas przetwarzania danych osobowych Kandydatów]

Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych:

- wyłącznie na stanowisko, na które aplikuje Kandydat, przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a następnie przez okres 6 miesięcy na wypadek, gdyby z jakichkolwiek względów Skanska potrzebowała jeszcze jednego kandydata na to samo stanowisko;

- jeżeli Kandydat wyrazi odrębną zgodę na umieszczenie jego zgłoszenia w bazie kandydatów do pracy w Skanska, również na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku.

 1. [Podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych]

Skanska prosi o podanie w zgłoszeniach rekrutacyjnych wyłącznie w celu podjęcia niezbędnych czynności do wyłonienia kandydata do zawarcia umowy:

1)       Informacji dotyczących Twojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz ewentualnych uprawnień zawodowych lub innych okolicznościach szczególnych, jeżeli ich posiadanie / spełnienie jest wymagane szczególnymi przepisami prawa do wykonywania pracy na tym stanowisku;

2)       Informacji kontaktowych niezbędnych do ewentualnego zaproszenia Kandydatów do dalszego etapu rekrutacji.

W dalszym etapie rekrutacji Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki swojej pracy, wykonanie testów osobowościowych, analitycznego myślenia, testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.

Niepodanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić zaproszenie Kandydata do dalszego procesu rekrutacji lub może mieć wpływ na wynik weryfikacji Kandydata pod względem spełniania warunków formalnych na rekrutowane stanowisko.

Jeżeli Kandydat zdecyduje, że chce zamieścić w swoim zgłoszeniu informacje dodatkowe, przekraczające zakres wymaganych informacji wskazany w ogłoszeniu, jest zobowiązany zamieścić w swoim zgłoszeniu zgodę następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w celach rekrutacyjnych  Skanska Residential Development Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie."

Jeżeli Kandydat nie zamieści ww. zgody i nie uzupełni jej na dalszym etapie rekrutacji, najpóźniej przed pierwszym spotkaniem rekrutacyjnym, jego zgłoszenie zostanie niezwłocznie skasowane, a Kandydat będzie zobowiązany dostarczyć nowe zgłoszenie zawierające wyłącznie informacje wskazane przez Skanska w ogłoszeniu.

W przypadku, gdy Kandydat zostanie zaproszony do dalszego etapu rekrutacji składającego się z diagnozy potencjału menadżerskiego, zostanie uprzednio poproszony o wyrażenie oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

 1. [Odbiorcy danych]

Skanska nie udostępnia danych osobowych Kandydatów innym administratorom, chyba że taki obowiązek został nałożony na Skanska na mocy przepisów prawa. Są to jednak wyjątkowe, sporadyczne sytuacje, np. wniosek sądu, prokuratury.

Jeżeli Kandydat wyraził zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie kandydatów do pracy, zgłoszenie rekrutacyjne Kandydata może zostać zweryfikowane przez Skanska pod względem rekrutacji przeprowadzanych na potrzeby innych spółek Skanska. Zanim jednak Skanska udostępni zgłoszenie rekrutacyjne innej spółce Skanska, skontaktuje się z wybranymi Kandydatami i zapyta o zgodę na przekazanie zgłoszenia.

Ponadto, dane osobowe Kandydatów mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Skanska w celu:

1)       świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

2)       przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, w szczególności badania potencjału menadżerskiego.

Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów nie wiąże się z ich przekazywaniem do państw trzecich przez Skanska.

 1. [Korzystanie z Skanska Recruit]

W procesie rekrutacji do  Skanska Residential Development Poland sp. z o.o wykorzystywany jest Skanska Recruit, w którym Kandydaci mogą zamieszczać swoje zgłoszenia rekrutacyjne. Skanska Recruit jest administrowany przez Skanska AB z siedzibą w Szwecji jako odrębnego od  Skanska Residential Development Poland sp. z o.o administratora danych. Oznacza to, że o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Skanska Recruit decyduje Skanska AB.

 1. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

Kandydat ma prawo:

1)       Cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata przed jej cofnięciem, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem wyrażonej zgody nadal pozostaje legalne, lecz w momencie cofnięcia zgody Skanska jest obowiązana zaprzestać ich przetwarzania (art. 7 RODO);

2)       Żądać od Skanska informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Kandydata. Jeżeli dane o Kandydacie są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Kandydatowi prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Kandydata oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);

3)       Sprostować dane osobowe dotyczące tego Kandydata. Jeżeli Kandydat uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez Skanska są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma on prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);

4)       Żądać usunięcia danych osobowych Kandydata, przy czym jeżeli Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);

5)       Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

 1. Kandydat kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym Skanska będzie weryfikowała ich prawidłowość;
 2. Kandydat kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Skanska;
 3. Skanska nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Kandydatowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
 4. Kandydat wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Skanska co do zasadności sprzeciwu;

6)       Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Kandydata w prawnie uzasadnionych celach Skanska;

7)       Przenieść swoje dane osobowe, tj. otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyła Skanska, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Kandydata, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Kandydata administratorowi (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw, Kandydat powinien wysłać pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie w piśmie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu z Kandydatem na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości Kandydata lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie Kandydat chce skorzystać (byłoby najlepiej, gdyby to był numer telefonu).

 1. [Organ nadzoru]

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, adres e-mail: Contact. Kandydat ma prawo wnieść skargę do PUODO na Skanska w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Skanska przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw. 

Skanska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką ochronę danych osobowych Kandydatów oraz pomoc w realizacji ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego jeżeli doszło do zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które niepokoi Kandydata, prosimy o kontakt ze Skanska. Postaramy się udzielić wszelkiej pomocy i wyjaśnień, jak również podejmiemy działania wyjaśniające, jeżeli zajdzie taka potrzeba.