c

TFI - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Skanska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Skanska TFI”) jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych wchodzącym w skład grupy Skanska, której podmiotem dominującym jest Skanska AB z siedzibą w Sztokholmie. Skanska TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego nr DFI/II/4030/67/51/2016/PM wydanego 4 października 2016 r. na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Organem nadzoru dla Skanska TFI jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Skanska TFI zarządza funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych Skanska Property Poland FIZAN („SPP FIZAN”). Zespół Skanska TFI tworzą doświadczeni specjaliści działający od lat na polskim rynku finansowym.


Zespół Skanska TFI tworzą doświadczeni specjaliści działający od lat na polskim rynku finansowym. Decyzje inwestycyjne w Skanska TFI podejmowane są przez Komitet Inwestycyjny. Poziom ryzyka podejmowanego przez Skanska TFI nadzoruje Risk Manager a zgodność działalności z prawem – Inspektor Nadzoru.

Ostatnia aktualizacja: 16.09.2019