c

Komunikacja z akcjonariuszami Skanska S.A.

Dane Rejestrowe Spółki

Firma pod którą działa Spółka: SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Oznaczenie formy prawnej: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: Aleja „ Solidarności” 173, 00-877 Warszawa

NIP: 7780001070

Regon: 630782880

Sąd Rejestrowy : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000033102

Kapitał zakładowy: 220.252.500 zł, opłacony w całości

Dane jedynego Akcjonariusza: Skanska Kraft AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja)

Podmiot mający prowadzić Rejestr Akcjonariuszy: Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie (00-105), ul. Twardej 18, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274307, NIP: 107-000-67-35, REGON: 140871261, kapitał zakładowy: 1 400 000 PLN w całości opłacony.