c

Komunikacja z akcjonariuszami Skanska S.A.

Dane Rejestrowe Spółki

Firma pod którą działa Spółka: SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Oznaczenie formy prawnej: Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa

Adres: Aleja „ Solidarności” 173, 00-877 Warszawa

NIP: 7780001070

Regon: 630782880

Sąd Rejestrowy : Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS: 0000033102

Kapitał zakładowy: 220.252.500 zł, opłacony w całości

Dane jedynego Akcjonariusza: Skanska Kraft AB z siedzibą w Sztokholmie ( Szwecja)

Podmiot mający prowadzić Rejestr Akcjonariuszy: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000005459.