Etyka

Etyka

Dążymy do tego, aby wszystkie nasze działania były zgodne z najwyższymi normami etycznymi i naszymi wartościami. Kodeks Postępowania Skanska i Kodeks Postępowania Dostawcy zawierają wytyczne niezbędne do realizacji tego celu.

Wysokie standardy moralne

Celem Skanska jest zachowanie wysokich standardów moralnych na wszystkich rynkach rodzimych. W jego realizacji pomagają nam Kodeks Postępowania oraz Kodeks Postępowania Dostawcy, które wyjaśniają, czego oczekujemy od naszego łańcucha dostaw i innych partnerów.


Nasze wartości mają kluczowe znaczenie

Nasz Kodeks Postępowania opiera się na wartościach Skanska. Nie są to tylko słowa — wyrażają one wartości, którymi chcemy się kierować w codziennym życiu. Podsumowują one oczekiwania co do odpowiedzialnego, zrównoważonego sposobu prowadzenia działalności, dzięki czemu możemy być dla naszych klientów zaufanym partnerem. Kodeks Postępowania Skanska ma kluczowe znaczenie dla wdrażania naszych wartości w codziennym życiu.

Kodeks Postępowania określa sposób postępowania podczas kontaktów z naszymi współpracownikami, klientami, społecznościami, w których prowadzimy działalność oraz innymi interesariuszami. Zawiera on praktyczne wytyczne dla naszych pracowników w zakresie postępowania zgodnie z naszymi wartościami, zwłaszcza Działamy etycznie i transparentnie”. W Kodeksie zamieszczono też szereg przykładów, które pomagają pracownikom w stosowaniu tych zasad w codziennym życiu. Kodeks Postępowania Skanska opublikowaliśmy też w wersji internetowej.


Przejrzyste wytyczne

Kodeks Postępowania Skanska ma na celu przekazanie jasnych wytycznych, dlatego też został podzielony na trzy części:

  • Nasze zobowiązania w miejscu pracy — część ta poświęcona jest zrównoważonemu zarządzaniu majątkiem Skanska i tworzeniu uczciwego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, w którym obowiązuje kultura włączenia i w którym wszyscy mogą doskonalić swoje umiejętności zawodowe, rozwijać się jako osoby i dobrze się czuć.
  • Nasze zobowiązania na rynku — relacje buduje się w oparciu o szacunek i wzajemną korzyść. Dlatego zawsze staramy się zrozumieć i przewidywać potrzeby naszych klientów, dostawców, wspólników i innych interesariuszy, postępować w sposób uczciwy, działać odpowiedzialnie i sprawiedliwie oraz dawać z siebie wszystko, aby nasza praca przynosiła wysokiej jakości efekty, była terminowa i mieściła się w zaplanowanych kosztach. Zawsze staramy się przekraczać oczekiwania.
  • Nasze zobowiązania firmowe — jako integralna część społeczeństwa, zawsze poszukujemy nowych sposobów ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko, promowania uczciwej konkurencji oraz ulepszania społeczności, w których żyjemy i pracujemy.

Kultura otwartości

Nasz Kodeks Postępowania zawiera wskazówki dla pracowników. Nadal jednak będą oni stawiać czoła dylematom etycznym. Promujemy kulturę przejrzystości w miejscu pracy, polegającą na otwartym, regularnym omawianiu kwestii etycznych (tzw. „chwile dla wartości” - value moments), od których rozpoczynamy nasze spotkania.

Chcemy, aby nasi pracownicy nie obawiali się rozmawiać o sprawach i dylematach dotyczących etyki ze swoimi przełożonymi i innymi osobami. Wszyscy pracownicy muszą mieć poczucie, że mogą zgłaszać naruszenia naszego Kodeksu Postępowania.

Zgłaszanie naruszeń

Każda Jednostka Biznesowa Skanska posiada Komitet ds. Etyki, który bada wszelkie zgłoszenia naruszeń naszego Kodeksu. Jednym ze sposobów zgłaszania obaw jest Infolinia Kodeksu Postępowania. Jest ona dostępna zarówno dla pracowników, jak i osób trzecich, w tym klientów, dostawców i podwykonawców.

Aby zgłosić podejrzenie naruszeń etycznych i Kodeksu Postępowania przez Skanska, skontaktuj się z:

Komitetem ds. Etyki w Polsce: Contact

Infolinią Kodeksu Postępowania Skanska: 800012953, kod organizacji: 109708

Lub poprzez formularz kontaktowy: 
https://skanska.speakup.report/skanska

Niezależnie od wybranego sposobu dokonywania zgłoszenia, potraktujemy je poważnie i zachowamy poufność informacji osoby zgłaszającej.

Obowiązuje u nas zakaz działań odwetowych — jego celem jest ochrona wszelkich osób dokonujących zgłoszeń w dobrej wierze.

Etyka biznesowa

Według danych statystycznych grupy Transparency International, która zajmuje się przeciwdziałaniu korupcji, branża budowlana posiada jedne z najgorszych ocen wśród wszystkich gałęzi przemysłu.


Stanowi to olbrzymie wyzwanie dla Skanska. W 2002 roku opublikowaliśmy po raz pierwszy nasz Kodeks Postępowania, a w 2003 roku udostępniliśmy odrębne „Wytyczne dotyczące zgodności”, które powinny pomóc we wdrożeniu zasad Kodeksu Postępowania.

Jako członek grupy inżynieryjno-budowlanej podczas Światowego Forum Ekonomicznego w 2004 roku Skanska była założycielem „Inicjatywy przeciwko korupcji” (tzw. Zasad PACI).

Ethics Officer

Marta Majcher