c

Obowiązek informacyjny wobec pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną

Obowiązek informacyjny wobec pracowników zatrudnionych na umowę cywilnoprawną

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym w Skanska Property Poland sp. z o.o.– zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej

 1. [Administrator danych]

Dane osobowe kandydatów do pracy na niniejsze stanowisko (Kandydat) będą przetwarzane przez Skanska Property Poland sp. z o.o. w z siedzibą Warszawie, adres do korespondencji: al. Solidarności 173, 00-877 Warszawa (Skanska).

 1. [Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych]

W Skanska dokładamy staranności, aby dane osobowe Kandydatów były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i poufność. W przypadku pytań związanych z tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Kandydata, prosimy o kontakt:

1)       Mailowo pod adresem poczty elektronicznej: Contact  

2)       Drogą pisemną pod adresem siedziby SKANSKA podanym powyżej z dopiskiem "Koordynator Ochrony Danych Osobowych".

Kandydat może zamówić kontakt telefoniczny z Koordynatorem Ochrony Danych Osobowych przysyłając prośbę o kontakt wraz z podaniem numeru telefonu bezpośrednio na adres mailowy podany powyżej.

 1. [Cele i czas przetwarzania danych osobowych Kandydatów]

3.1. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane: 

 1. a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia Kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie w jakim zostały podane także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. b) jeżeli Kandydat wyrazi odrębną zgodę na umieszczenie jego zgłoszenia w bazie kandydatów do pracy w Skanska, w tym również w bazie kandydatów na inne, podobne stanowiska w Skanska - dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. c) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Skanska – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Skanska, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na umożliwieniu Skanska obrony swych praw.

3.2. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane przez okres do trzech miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 1 roku. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Kandydata będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Skanska. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 1. [Zakres przetwarzanych danych osobowych]

4.1. Skanska prosi o podanie w zgłoszeniach rekrutacyjnych wyłącznie:

1)       Informacji dotyczących wykształcenia, doświadczenia zawodowego, kompetencji oraz ewentualnych uprawnień zawodowych lub innych okolicznościach szczególnych, jeżeli ich posiadanie / spełnienie jest wymagane szczególnymi przepisami prawa do wykonywania pracy na tym stanowisku;

2)      Informacji kontaktowych niezbędnych do ewentualnego zaproszenia Kandydatów do dalszego etapu rekrutacji.

Podanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, w tym podjęcia niezbędnych czynności do wyłonienia kandydata.

4.2. W dalszym etapie rekrutacji Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki swojej pracy, wykonanie testów osobowościowych, analitycznego myślenia, testów językowych oraz o uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.

4.3. W przypadku, gdy Kandydat zostanie zaproszony do dalszego etapu rekrutacji składającego się z testów osobowościowych, analitycznego myślenia, diagnozy potencjału menadżerskiego, zostanie uprzednio poproszony o wyrażenie oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

4.4. Udział w powyższych testach lub ocenach jest dobrowolny, jednakże niepodjęcie wskazanych działań może  stanowić czynnik ograniczający możliwość zaproszenia Kandydata do dalszego procesu rekrutacji lub może mieć wpływ na wynik weryfikacji Kandydata pod względem spełniania warunków formalnych na rekrutowane stanowisko (np. w zakresie niewystarczającej znajomości języka obcego).

4.5. W przypadku podania przez Kandydata informacji dodatkowych, przekraczających zakres wymaganych informacji wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym – dane takie będą przetwarzane na podstawie zgody Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

4.7. Dane udostępnione przez Kandydata nie będą podlegały profilowaniu na żadnym etapie rekrutacji.

 1. [Odbiorcy danych]

5.1. Skanska nie udostępnia danych osobowych Kandydatów innym administratorom, chyba że taki obowiązek został nałożony na Skanska na mocy przepisów prawa. Są to jednak wyjątkowe, sporadyczne sytuacje, np. wniosek sądu, prokuratury.

5.2. Jeżeli Kandydat wyraził zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie kandydatów do pracy, zgłoszenie rekrutacyjne Kandydata może zostać zweryfikowane przez Skanska pod względem rekrutacji przeprowadzanych na potrzeby innych spółek Skanska. Zanim jednak Skanska udostępni zgłoszenie rekrutacyjne innej spółce Skanska, skontaktuje się z wybranymi Kandydatami i zapyta o zgodę na przekazanie zgłoszenia.

5.3. Ponadto, dane osobowe Kandydatów mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie i w imieniu Skanska w celu:

1)       świadczenia usług teleinformatycznych takich jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;

2)      świadczenia usług przeprowadzania procesów rekrutacyjnych, w szczególności badania potencjału menadżerskiego.

5.4. Zebrane od Kandydatów dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów powiązanych ze Skanska poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 1. [Korzystanie ze Skanska Recru]

Aplikując do Skanska Property Poland sp. z o.o. kandydaci mogą zamieszczać swoje zgłoszenia rekrutacyjne za pośrednictwem systemu Skanska Recru. Dostawcą systemu Skanska Recruit jest spółka Skanska S.A. W zakresie, w jakim Skanska S.A. świadczy usługi systemu rekrutacyjnego, Skanska S.A. występuje jako odrębny administrator zamieszczonych w nim danych osobowych. Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Skanska S.A. można znaleźć w Polityce Prywatności udostępnionej na stronie:  https://skanska.recru.eu/jobs/index/privacy-notice

 1. [Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

Kandydat ma prawo:

1)       Cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę w każdym momencie i bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych Kandydata przed jej cofnięciem, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych przed cofnięciem wyrażonej zgody nadal pozostaje legalne, lecz w momencie cofnięcia zgody Skanska jest obowiązana zaprzestać ich przetwarzania (art. 7 RODO);

2)       Żądać od Skanska informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, tj. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Kandydata. Jeżeli dane o Kandydacie są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Kandydatowi prawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Kandydata oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji (art. 15 RODO);

3)       Żądać sprostowania danych osobowych dotyczących tego Kandydata. Jeżeli Kandydat uzyska informację o tym, że jego dane osobowe przetwarzane przez Skanska są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, ma on prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia (art. 16 RODO);

4)       Żądać usunięcia danych osobowych Kandydata, przy czym jeżeli Kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody (art. 17 RODO);

5)       Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

 1. Kandydat kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres, w którym Skanska będzie weryfikowała ich prawidłowość;
 2. Kandydat kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Skanska;
 3. Skanska nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Kandydatowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
 4. Kandydat wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Skanska co do zasadności sprzeciwu;

6)       Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Kandydata w prawnie uzasadnionych celach Skanska;

7)       Żądać przeniesienia swoich danych osobowych, tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych, które dostarczyła Skanska, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Kandydata, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Kandydata administratorowi (art. 20 RODO).

Aby skorzystać z ww. praw, Kandydat powinien wysłać pismo lub e-mail na dane do korespondencji podane w pkt 1, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie w piśmie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu z Kandydatem na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba weryfikacji tożsamości Kandydata lub sprecyzowania którego prawa lub w jakim zakresie Kandydat chce skorzystać (byłoby najlepiej, gdyby to był numer telefonu).

 1. [Organ nadzoru]

8.1. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, adres e-mail: Contact. Kandydat ma prawo wnieść skargę do PUODO na Skanska w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Skanska przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw. 

8.2. Skanska dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wysoką ochronę danych osobowych Kandydatów oraz pomoc w realizacji ich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dlatego jeżeli doszło do zdarzenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które niepokoi Kandydata, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Ochrony Danych Osobowych Skanska, który udzieli wszelkiej pomocy i wyjaśnień, jak również sam podejmie działania wyjaśniające, jeżeli zajdzie taka potrzeba.