c

Warunki korzystania, przetwarzanie danych osobowych i pliki cookie

Witamy na stronie Skanska. Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do strony internetowej i prosimy o ich uważne przeczytanie.

Warunki zawierają informacje o tym, w jaki sposób można korzystać z treści zamieszczonych na stronie internetowej, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i jakie pliki cookie są używane na tej stronie internetowej. Poniższe odniesienia do "Skanska", "nas" lub "my" odnoszą się do Skanska AB (dostawcy tej strony) i / lub innych firm z Grupy Skanska. Strona internetowa Skanska oraz niniejsze warunki użytkowania są zgodne z prawem szwedzkim.

Prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych

Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do Skanska lub stron trzecich i są chronione przez szwedzkie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Treści na stronie internetowej są Ci udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptujesz warunki i postanowienia.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści ze strony może naruszać prawa autorskie i / lub inne szwedzkie lub międzynarodowe prawo i może podlegać czynnościom sądowym.

Wykorzystanie znaków towarowych Skanska

Znaki towarowe i marki Skanska mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami lub po uzyskaniu pisemnej zgody Skanska. Wykorzystanie znaków towarowych Skanska w reklamie i marketingu produktów i usług Skanska wymaga uprzedniej pisemnej zgody. 

Wykorzystanie treści na stronie internetowej

Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Skanska.

Po zapoznaniu się z treścią strony internetowej, Skanska pozwala w razie potrzeby na tworzenie tymczasowych kopii treści na tej stronie internetowej. Możesz również wydrukować treści ze strony internetowej, o ile będzie uzasadnione dla użytku osobistego, jak również podawać link do naszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji na stronie internetowej jest zabronione.

Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie można modyfikować informacji ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie Skanska.

Wyłączenia


Informacje na stronie internetowej są ogólne i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i wyłączny powód podejmowania ważnych decyzji. Nieustannie pracujemy nad tym, aby strona była dokładna, kompletna i aktualna, ale zawsze istnieje ryzyko, że literówki, wpływy zewnętrzne i błędy techniczne powodują wprowadzanie w błąd. Oznacza to, że Skanska nie może zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne.

Jeśli Skanska udostępnia link do strony internetowej osoby trzeciej, ten link ma jedynie pomóc użytkownikowi, a Skanska nie ponosi odpowiedzialności za treść lub dokładność informacji na takiej stronie internetowej.

Materiał od użytkowników


Wszystkie materiały i komunikaty przekazywane lub publikowane na tej stronie internetowej w związku z korzystaniem z funkcji na stronie będą uznawane za jawne. Skanska ma prawo do korzystania z takich materiałów w celach komercyjnych lub niekomercyjnych.


Podczas korzystania ze strony internetowej użytkownik nie może dostarczać żadnych materiałów ani informacji, które są niezgodne z prawem, mogą być postrzegane jako obraźliwe, stanowią działalność marketingową lub w inny sposób mogą być postrzegane jako nieodpowiednie. Treści takie zostaną usunięte ze strony internetowej, a my zastrzegamy sobie również prawo do zakończenia świadczenia usług na stronie internetowej, do których użytkownik mógł przystąpić.


W przypadku, gdy materiały i wiadomości przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej zawierają dane osobowe, zastosowanie mają dane określone w sekcji Przetwarzanie danych osobowych poniżej.

Różne

Skanska może zmienić niniejsze warunki korzystania w dowolnym czasie, zdecydować o wyświetlaniu lub usuwaniu postów i treści na stronie internetowej i / lub zamknięciu strony internetowej. Jeśli warunki użytkowania ulegną zmianie, zostaniesz o tym poinformowany przez umieszczenie nowej wersji na stronie internetowej. Dlatego prosimy o bieżące zapoznawanie się z aktualizacjami wszelkich nowych wersji warunków.

Przetwarzanie danych osobowych

Wprowadzenie

Twoja prywatność jest dla nas ważna i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoki poziom ochrony podczas przetwarzania danych osobowych. W obrębie UE / EOG ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązuje od maja 2018 r.[1]

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, Skanska lub firma określona w inny sposób jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz skorzystać ze swoich praw, jak określono poniżej, skontaktuj się ze Skanska, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Termin "dane osobowe" odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Ciebie jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

W Skanska przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazałeś, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami od Ciebie i umowami z Tobą, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. Może to na przykład dotyczyć rejestracji zainteresowania konkursami reklamowymi na naszej stronie internetowej, w których zdecydujesz się uczestniczyć lub subskrybować nasze zamówione biuletyny.

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane do marketingu i działań następczych, a także do sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych i / lub ofert, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Wreszcie, dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej i analizować zachowanie wyszukiwania, a także wyświetlać dostosowaną dla Ciebie zawartość. Dane takie są jednak przetwarzane wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw naszej witryny.

Korzystając z funkcji dostępnych w naszej witrynie internetowej, które umożliwiają publikowanie informacji lub innych materiałów na ten temat, należy pamiętać, że takie informacje mogą również zawierać dane osobowe. Jeśli Twoje informacje zawierają dane o innych osobach, możesz publikować tylko takie dane, na które otrzymałeś zgodę.

Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych

Skanska przetwarza dane osobowe użytkownika strony internetowej, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takie jak zainteresowanie marketingiem samych odwiedzających naszą stronę internetową lub zainteresowanie rozwojem naszej strony internetowej lub naszymi produktami i / lub usługami. Gdybyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, uzyskamy Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.

Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.

Bezpieczeństwo w celu ochrony danych osobowych

Skanska chroni Twoje dane osobowe stosując zabezpieczenia na wysokim poziomie i w tym celu podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, rozpowszechnianiem lub zniszczeniem.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych

Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, będą mogli uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych. Firmy przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę, abyśmy mogli zapewnić wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych nawet w relacjach z naszymi partnerami.

Specjalne zabezpieczenia są stosowane w odniesieniu do partnerów spoza UE / EOG, takie jak podpisywanie umów, które zawierają standardowe modelowe klauzule dotyczące przekazywania danych, przyjęte przez Komisję Europejską i dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Skanska może również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, na przykład policji lub innym organom publicznym, jeśli dotyczy to dochodzeń kryminalnych lub jeśli w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich danych przez prawo lub decyzję władz publicznych.

Skanska nie ujawni Twoich danych osobowych w zakresie innym niż opisany w tej sekcji.

Linki zewnętrzne

Te informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą danych o Tobie, które Skanska przetwarza w ramach naszej witryny. Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług, nad którymi nie sprawujemy kontroli. W przypadku skorzystania z linku do zewnętrznej witryny internetowej zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacji o plikach cookie, które dotyczą danej witryny internetowej.

Twoje prawa i prawo do złożenia skargi

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych masz prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby Skanska przerwała przetwarzanie i usunęła Twoje dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt ze Skanska poprzez dane kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili jesteś również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Formularz do zadania pytania dotyczącego danych osobowych w Skanska – na stronie Grupy Skanska

Szczegóły kontaktu


Skanska AB to kontroler danych i przetwarzania danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych lub potrzeby zdobycia informacji i danych kontaktowych do wyznaczonego inspektora ochrony danych / osoby odpowiedzialnej za kwestie danych osobowych w innych spółkach Grupy Skanska, prosimy o kontakt przez e-mail lub pocztę.

Kontakt ws. danych osobowych: Contact (Skanska SA), Contact (Skanska Residential Development Poland), Contact (Skanska Property Poland)

Skanska
Aleja „Solidarności”173 
00-877 Warszawa


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ostatnia aktualizacja: 17.12.2021