c

Polityka prywatności

Niniejsze warunki korzystania z witryny internetowej, uwzględniające zasady ochrony prywatności, mają zastosowanie do strony internetowej Grupy Skanska.

Terminy „Skanska" i „my" odnoszą się do Skanska AB (publ), będącej spółką odpowiedzialną za niniejszą witrynę internetową („Witryna"), chyba że z kontekstu danej Witryny lub innego serwisu wynika, że terminami tymi określony został inny podmiot, w którym to wypadku termin „Skanska" oznaczać będzie ten podmiot.

Na potrzeby niniejszej Witryny i Warunków korzystania z Witryny, Skanska stosować będzie przepisy prawa szwedzkiego. Ponieważ jednak do Grupy Skanska należą spółki zarejestrowane na całym świecie, należy wziąć pod uwagę wypadki, gdy podmiotem odpowiedzialnym za daną Witrynę lub serwis jest inna spółka i prawo kraju jej utworzenia może nakładać na Witrynę lub serwis odmienne lub dodatkowe przepisy. W takim wypadku dany podmiot przestrzegać będzie przepisów prawa krajowego w zakresie, w jakim będzie to wymagane.

Informacja prawna


Materiały udostępniane za pośrednictwem niniejszej Witryny stanowią część usługi świadczonej przez Skanska swoim klientom i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, dozwolone jest pobieranie pojedynczych kopii zamieszczonych tutaj materiałów.

Dostęp do Witryny lub pobieranie z niej dowolnych treści jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na stosowanie się do niniejszych Warunków korzystania z Witryny. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przedstawione tu warunki, nie powinien korzystać z Witryny i pobierać z niej jakichkolwiek treści, i powinien opuścić Witrynę.

Znaki towarowe

Wszystkie nazwy, logo i znaki towarowe stanowią własność Skanska lub jej podmiotów stowarzyszonych, spółek powiązanych, licencjodawców lub partnerów w przedsięwzięciach joint venture.

Należące do Skanska nazwy i znaki towarowe wolno wykorzystywać wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny lub po uzyskaniu pisemnej zgody Skanska.

Jakiekolwiek użycie znaków towarowych Skanska w ramach reklamy lub promocji produktów Skanska wymaga wskazania podmiotu będącego ich właścicielem.

Ograniczony zakres korzystania/Licencja na jedną kopięWszystkie informacje zamieszczone na niniejszej Witrynie (np. tekst, grafika, logo, obrazy, pliki wideo, pliki audio i oprogramowanie) należą do Skanska lub współpracujących z nią dostawców treści, i podlegają ochronie na mocy szwedzkich i międzynarodowych przepisów prawa autorskiego. Nieuprawnione wykorzystywanie lub rozpowszechnianie treści niniejszej Witryny może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaków towarowych i/lub innych praw,i podlega sankcjom cywilnym i karnym.

Nie zezwala się na wprowadzanie zmian do pobranych w ten sposób informacji ani na ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie w celach komercyjnych. Użytkownik nie może również usuwać z takich materiałów informacji o prawach autorskich i prawie własności. Użytkownik zobowiązuje się wziąć na siebie odpowiedzialność za zapobieganie nieuprawnionemu kopiowaniu takich materiałów i za zapewnienie, że wszyscy jego pracownicy i wykonawcy - w stosownych wypadkach - będą przestrzegać niniejszych ograniczeń.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa autorskiego. Jeżeli zajdzie taka konieczność, zezwala się na kopiowanie niniejszej Witryny podczas dostępu, a użytkownikowi wolno wydrukować lub skopiować na własny użytek taką część Witryny, jaka jest mu zasadnie potrzebna do prywatnych celów. Bezwzględnie zabrania się jakiegokolwiek innego wykorzystywania Witryny. Bez uprzedniej pisemnej zgody Skanska nie zezwala się na umieszczanie Witryny w „ramkach" ani na zamieszczanie odnośników do strony innejniż strona startowa.

Skanska nie przyznaje użytkownikowi żadnego wyraźnego ani dorozumianego prawa wynikającego z patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub tajemnic handlowych.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancjiInformacje zawarte naniniejszej stronie przekazywane są w takiej formie, w jakiej zostały tu zamieszczone, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji (wyrażonych wprost lub dorozumianych), w tym rękojmi handlowych, gwarancji nienaruszalności praw własności intelektualnej lub przydatności do określonego celu. W przypadku umieszczenia przez Skanska odnośnika do strony internetowej osoby trzeciej, odnośnik taki podawany jest wyłącznie dla wygody użytkownika i Skanska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść ani prawdziwość informacji zawartych na takiej stronie.

Skanska nie będzie w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym m.in. szkody z tytułu utraty zysków, zakłócenia ciągłości działalności lub utraty informacji, wynikające z wykorzystania lub niemożności wykorzystania takich informacji, nawet jeżeli Skanska została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód.

Skanska nie gwarantuje również dokładności ani kompletności informacji, tekstów, grafiki, odnośników ani innych elementów, które mogą stanowić część zamieszczonych tu materiałów. Skanska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian zawartych w niniejszym serwisie treści lub produktów w nim opisanych w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Skanska nie jest zobowiązana do aktualizowania informacji i innych materiałów znajdujących się na niniejszej Witrynie.

Informacje udostępniane przez użytkownika

Wszelkie materiały, informacje lub inne dane przesyłane przez użytkownika do niniejszej Witryny lub zamieszczane na niej traktowane będą jako materiały jawne, niewyłączne, wolne od tantiem, nieodwołalne, podlegające w pełni dalszemu licencjonowaniu i niezastrzeżone („Materiały Użytkownika"). Skanska nie posiada żadnych zobowiązań w związku z Materiałami Użytkownika.

Skanska będzie miała prawo do ujawniania, kopiowania, rozpowszechniania, załączania i/lub korzystania w inny sposób z Materiałów Użytkownika wraz z wszelkimi danymi, obrazami, dźwiękami, tekstem i innymi zawartymi w nich elementami, zarówno w celach komercyjnych jak i niekomercyjnych, według własnego uznania.

Przesyłając dane osobowe do Witryny lub w inny sposób do Skanska, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Skanska tych danych w celu oceny informacji przesłanych przez użytkownika, oraz w celach marketingowych związanych z produktami i usługami Skanska, w tym na przekazywanie danych do krajów trzecich oraz na umieszczanie danych osobowych użytkownika w Internecie. Za przetwarzanie danych osobowych Skanska będzie odpowiadać zgodnie z przepisami prawa szwedzkiego. Użytkownik może skontaktować się ze Skanska w przypadku zamieszczenia nieprawidłowych danych oraz w innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

Zabrania się użytkownikowi zamieszczania na Witrynie jakichkolwiek Materiałów Użytkownika, które mogą być uważane za obraźliwe lub naruszające prywatność innych osób, które mogą zostać uznane za komercyjne materiały marketingowe, lub które są pod jakimkolwiek względem niezgodne z prawem lub niewłaściwe. Skanska będzie usuwać takie materiały natychmiast po ich wykryciu. Zastrzegamy sobie także prawo do wykluczenia osoby zamieszczającej takie materiały z grona użytkowników naszej Witryny lub serwisu.

W wypadku korzystania z serwisów osób trzecich zastosowanie mogą mieć również warunki użytkowania określone przez takie osoby trzecie. W takim wypadku zalecamy zapoznanie się z takimi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z danych serwisów.

Inne postanowienia

Skanska może w każdym czasie wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków Korzystania z Witryny poprzez dokonanie ich aktualizacji.

Skanska zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian do niniejszej Informacji prawnej, monitorowania i usuwania zamieszczanych wpisów, oraz/lub zaprzestania udostępniania Witryny w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia.

Jeżeli którykolwiek zapis, warunek lub postanowienie niniejszej Informacji prawnej zostanie uznane za sprzeczne z prawem, nieważne lub z dowolnej przyczyny nieskuteczne, fakt ten pozostaje bez wpływu na ważność i skuteczność jej pozostałych zapisów, warunków i postanowień.

Zasady ochrony prywatności

Celem Skanska i jej podmiotów powiązanych („Skanska" lub „Grupa Skanska") jest zapewnienie, aby wszystkie osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Skanska, miały zawsze pewność, że szanujemy ich prywatność i dokładamy należytych starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo ich danych osobowych. Zob. również „Kodeks postępowania" Grupy Skanska.

Skanska będzie stosować się do obowiązujących przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych, regulującego kwestie związane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych dotyczących osób fizycznych („dane osobowe"), oraz do postanowień niniejszych Zasad ochrony prywatności. Celem niniejszych Zasad ochrony prywatności jest określenie zasad dotyczących wykorzystania danych osobowych przekazywanych nam przez użytkowników lub uzyskanych przez nas o użytkownikach.

Skanska lub odpowiedni podmiot powiązany określony tutaj lub na odpowiedniej Witrynie będzie administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, o których tutaj mowa.

Informacje - dane osobowe

Dane osobowe, w tym imiona i nazwiska oraz adresy, które użytkownik udostępnia Skanska, mogą być przetwarzane ręcznie i komputerowo.

Dane osobowe przekazywane przez użytkownika będą przetwarzane w celu (i) obsługi wszelkich zapytań użytkownika lub umów z użytkownikiem, (ii) zapewnienia informacji i usług związanych z takim zapytaniem lub umową, jak również w celu (iii) prowadzenia działań marketingowych i utrzymywania dalszego kontaktu z klientem, oraz (iv) rozwoju sprzedaży/opracowywania produktów, według uznania Skanska. Przekazując dane osobowe użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na warunki określone w niniejszych Zasadach ochrony prywatności oraz Warunkach korzystania z Witryny.

Adres IP to niepowtarzalny numer udostępniany automatycznie przez przeglądarkę przy każdej odsłonie witryny internetowej, na podstawie którego można niekiedy zidentyfikować miejsce, z którego użytkownik łączy się z siecią Internet. Każda wizyta na Witrynach Skanska może prowadzić do zapisania adresu IP, z którego uzyskano do nich dostęp. Adresy IP są również wykorzystywane przez Skanska do tworzenia statystyk odwiedzin Witryn Skanska. Przy tworzeniu statystyk mogą być również zbierane informacje o sposobie wykorzystania Witryny, które mogą obejmować monitorowanie wykorzystania Witryny, aby umożliwić Skanska jej ulepszenie, dopasowanie zawartości do potrzeb użytkownika, optymalizację komfortu obsługi, a także określenie częstotliwości wykorzystania. Może to mieć również zastosowanie do wszelkich kont użytkownika zarejestrowanych w Skanska. Zebrane dane mogą być także wykorzystywane na potrzeby analiz statystycznych.

Skanska może udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim, np. partnerom lub dystrybutorom produktów Skanska, aby zrealizować cel w jakim dane te zostały zebrane. Dane udostępnione przez użytkownika mogą być przekazywane innym podmiotom Grupy Skanska oraz/lub jej kontrahentom zarówno w krajach należących do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i w innych krajach.

Przy wprowadzaniu danych osobowych do Internetu należy zachować szczególną ostrożność. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie haseł i danych osobowych spoczywa na użytkowniku. Korzystając z niniejszej witryny użytkownik przyjmuje do wiadomości i podejmuje takie ryzyko.

Informacje udostępniane przez użytkownika Skanska może umożliwić użytkownikowi publikowanie informacji, komentarzy lub innych materiałów za pośrednictwem Witryny, sieci społecznościowych oraz innych serwisów internetowych. Ma to na celu usprawnienie przepływu informacji na temat Skanska i jej produktów. Warunki udostępniania informacji przez użytkownika wyszczególniono w Informacji prawnej.

Użytkownikowi nie wolno przekazywać Skanska informacji o innych osobach, chyba, że jest w stanie udowodnić, że posiada ich zgodę na przekazanie tych informacji.

Użycie plików cookie

Witryna może wykorzystywać pliki cookie, czyli niewielkie pliki danych przechowywane na komputerze użytkownika lub innym komputerze, współpracujące z przeglądarką internetową. Pliki cookie są wykorzystywane przez tę Witrynę w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do funkcji udostępnianych za pośrednictwem Witryny, np. do zamawiania materiałów informacyjnych oraz wyboru języka.

Akceptując Warunki korzystania z Witryny oraz otwierając i korzystając z Witryny użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookie, o których mowa powyżej. Użytkownik może również wyrazić zgodę na użycie plików cookie przez Witrynę poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookie przez Witrynę, powinien opuścić Witrynę lub wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Brak obsługi plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności Witryny.

Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich aktualizowanie

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez Skanska danych osobowychu żytkownika, prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018