c

Różnorodność i włączanie

W Skanska chcemy tworzyć środowisko pracy, w którym każdy pracownik czuje się szanowany, doceniany i ma możliwość ciągłego rozwijania swoich umiejętności bez względu na poglądy, płeć, narodowość czy wiek. Doceniamy wiedzę, doświadczenie i perspektywę, jakie zapewnia różnorodne środowisko pracy.

Poszanowanie różnic, jakie występują między ludźmi, to jedna z podstawowych wartości, którymi powinny kierować się nowoczesne firmy. W Skanska od lat postępujemy zgodnie ze strategią Diversity&Inclusion, która przyczynia się do budowania kultury otwartości. Takie podejście sprzyja nie tylko integracji wśród pracowników, ale zapewnia nam także realną przewagę konkurencyjną. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu potrzebujemy ludzi o różnych światopoglądach, wykształceniu, patrzących na świat z różnego punktu widzenia. Mając zróżnicowane środowisko pracy, jesteśmy w stanie lepiej rozumieć naszych klientów i elastycznie reagować na ich potrzeby.

W Polsce

Od lat konsekwentnie realizujemy politykę, polegającą na budowaniu różnorodnych, zintegrowanych zespołów. W strukturach firmy na polskim rynku pracuje kilka tysięcy osób, a na naszych projektach zatrudnione są osoby różnych narodowości. Istotnym elementem naszej strategii wspierania różnorodności jest również zmiana myślenia o branży dewelopersko-budowlanej jako środowisku stereotypowo męskim. Konsekwentnie przeciwdziałamy dyskryminacji kobiet w zawodach technicznych. Aktywnie poszukujemy kobiet-inżynierów na uczelniach wyższych, zachęcając studentki do udziału m.in. w Programie Praktyk Letnich Skanska.

Miejsce pracy

Dużą rolę w kreowaniu otwartej kultury odgrywa także miejsce pracy. Rozwiązania zastosowane w naszych biurach, takie jak aranżacja przestrzeni na podstawie ścieżek aktywności pracowników, czyli zgodnie z ideą activity based workplace, z nieprzypisanymi na stałe stanowiskami pracy, a nawet wspólne śniadania w centralnie zlokalizowanej kuchni, ułatwiają spontaniczną interakcję między pracownikami i w ten sposób wzmacniają integrację zespołu i wzajemne inspirowanie się. Podział biura na strefy kreatywne, w tym strefę relaksu oraz miejsca pracy cichej, pozwala na swobodną organizację miejsca pracy przez każdego członka zespołu i sprawia, że w naszym biurze każdy czuje się swobodnie.

Karta Różnorodności

Potwierdzeniem dobrych praktyk Skanska w zakresie wspierania różnorodnego i otwartego środowiska pracy jest Karta Różnorodności. Obecnie inicjatywa, której koordynatorem jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zrzesza 122 sygnatariuszy, dla których różnice pod względem wieku, narodowości, wykształcenia czy światopoglądu stanowią o potencjale przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na tle państw wysokorozwiniętych. W maju 2015 roku także nasza firma dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności, tym samym zobowiązując się do działania na rzecz spójności i równości społecznej. Podpisanie deklaracji było potwierdzeniem realizowanej przez nas polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń oraz godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2017