c

Zbudujemy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze

Press release 18.08.2011 12:00 CET

Skanska podpisała umowę na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze, w gminie Chojnice. Inwestycja będzie kosztowała ok. 39 mln zł brutto. Jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowany czas realizacji wynosi 13 miesięcy.

W ramach inwestycji na obszarze ponad 23 ha powstanie Zakład Zagospodarowania Odpadów. Jego podstawowym celem będzie zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez wprowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami i w konsekwencji poprawa warunków życia mieszkańców. Inwestycja przewiduje zagospodarowanie odpadów przy użyciu nowoczesnych technologii. Autorem projektu jest konsorcjum firm: HEKO i Coneco-BCE Sp. z o.o.

Jednym z podstawowych obiektów na terenie zakładu będzie sortownia odpadów komunalnych o mocy przerobowej 35 tys. ton na rok. Obejmie ona platformę przyjęć odpadów komunalnych, o pow. ponad 200 m kw., która zapewni dobowe zgromadzenie wymaganej ilości odpadów (ok. 115 ton/dobę), halę segregacji odpadów, platformę przyjęć odpadów opakowaniowych i wiatę do ich deponowania.

Kolejnym, ważnym elementem zakładu będzie kompostownia frakcji biodegradowalnej, w tym: wiata kompostowania i dojrzewania kompostu, 14 biofiltrów, plac gotowego kompostu. Całkowita ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych na kompost wyniesie 10 tys. ton na rok.
Na teren zakładu będą przywożone także odpady z budowy i remontów. W tym celu powstanie plac o pow. 3,6 tys. m kw., służący do tymczasowego magazynowania i kruszenia tego rodzaju odpadów. Powstanie również wiata do przyjmowania i demontażu sprzętu AGD i RTV oraz odpadów wielkogabarytowych. W ramach inwestycji wybudujemy też m.in.: kwaterę do składowania azbestu i kwaterę do składowania odpadów komunalnych (pow. ponad 2,5 ha, pojemność 376.000 m sześc.), która służyć będzie przede wszystkim do deponowania odpadów tzw. posortowniczych i balastowych oraz oczyszczalnię odcieków z przepompownią, stację zbiorczą biogazu z ssawą gazową, która będzie zasysać biogaz z kwater. Powstanie także dwukondygnacyjny budynek administracyjno-socjalno-sanitarny.

Ekologiczna inwestycja
Zwiększająca się w wyniku działalności gospodarczej i bytowej człowieka masa odpadów ma negatywny wpływ na środowisko. Składowanie odpadów na powierzchni ziemi w sposób niekontrolowany skutkuje złą jakością wód podziemnych i powierzchniowych oraz zanieczyszczeniem atmosfery. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowy Dworze jest szansą na zminimalizowanie degradacji środowiska. Projekt przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczeń w powiecie chojnickim i człuchowskim poprzez uporządkowanie lokalnej gospodarki odpadami, w szczególności poprzez stworzenie kompleksowego systemu odzysku i bezpiecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Moc przerobową zakładu szacuje się na 35 tys. ton rocznie. System sortowania odpadów wpłynie na zmniejszenie zatrucia środowiska naturalnego dzięki ograniczeniu ilości odpadów trafiających na wysypisko - corocznie o 9,2 tys. ton odpadów mniej.

- Start realizacji planujemy na wrzesień – mówi jak Matysiak, Menedżer Projektu, Skanska. - Na początku wykonamy prace makroniwelacyjne i roboty ziemne. Do końca roku zamierzamy sfinalizować fundamenty, konstrukcje głównych budynków, a także główne sieci zewnętrzne. W przyszłym roku będziemy realizować pozostałe roboty instalacyjne, technologiczne oraz prace wykończeniowe, drogowe i zagospodarowanie terenu. Zakład wyposażymy w nowoczesne linie technologiczne sortowania odpadów. Proces sortowania i kompostowania będzie nadzorowany przez system komputerowy. Wszystko to dla uzyskania maksymalnej wydajności technologicznej zakładu. Całość inwestycji zakończymy za około rok.

- Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest zadaniem, które bardzo mocno wpisuje się w strategię firmy Skanska – mówi Rafał Jaworowicz, Dyrektor poznańskiego Oddziału Skanska. - Jednym z jej filarów to dbałość o środowisko naturalne. Naszym założeniem jest ciągłe podnoszenie środowiskowych standardów naszych projektów i usług, a ambicją - zero naruszeń środowiskowych. Cieszymy się więc, że będziemy realizować proekologiczną inwestycję, której celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez wprowadzanie racjonalnej gospodarki odpadami – dodaje Rafała Jaworowicz.

Skanska na rynku pomrskim
Skanska jest obecna na rynku pomorskim od wielu lat. W ostatnim czasie zrealizowaliśmy m.in.: Węzeł Matarnia i przebudowę Podwala Grodzkiego w Gdańsku, Obwodnicę Trójmiasta, a także Obwodnicę Pelplina. Wykonaliśmy również obiekty kubaturowe, tj. Fabrykę Szyb Zespolonych Press-Glas i halę montażu okien PCV Vetrex w Tczewie, jak również Leroy Merlin w Rumi. Obecnie Skanska realizuje m.in. Trasę W-Z i Trasę Sucharskiego w Gdańsku oraz Gdański Inkubator Przedsiębiorczości.