c

Obowiązek informacyjny Skanska wobec klientów, kontrahentów, dostawców Skanska Commercial Development Europe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skanska CDE sp. z o.o.  Skanska z siedzibą w Warszawie, Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa (administratora danych ("SKANSKA").

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SKANSKA w celu:

1)      Nawiązania i utrzymania kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zapytanie/realizacji usługi; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKANSKA, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnione interesy realizowane przez SKANSKA, będące podstawą przetwarzania; polegają na: określeniu preferencji klientów, przedstawieniu odpowiedniej oferty, realizacji zakresu umowy/usługi; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wymagany do przygotowania oferty i/lub okres trwania umowy;

2)      marketingu własnych produktów lub usług SKANSKA; podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SKANSKA, o której to podstawie mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnione interesy realizowane przez SKANSKA, będące podstawą przetwarzania; polegają na: promocji własnych produktów lub usług, promocji SKANSKA, określeniu preferencji klientów, przedstawieniu odpowiedniej oferty informowaniu o eventach SKANSKA; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez okres wymagany do przygotowania oferty i/lub okres trwania umowy;

Ma Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków SKANSKA wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.

Realizując prawo dostępu do danych jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania od SKANSKA potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez SKANSKA, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Realizując prawo do sprostowania danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

Realizując prawo do usunięcia danych jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Realizując prawo do ograniczenia przetwarzania jest Pani/Pan uprawniona/y do żądania od SKANSKA ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO w szczególności, gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub wnosi sprzeciw wobec ich przetwarzania – na okres pozwalający SKANSKA zweryfikować zasadność żądania.

Realizując prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo do uzyskania od SKANSKA w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pani/Pana dane osobowe, które Pani/Pan dostarczył/a SKANSKA. Ponadto, ma Pani/Pan prawo zażądać, aby SKANSKA przesłała innemu administratorowi Pani/Pana dane osobowe, o ile jest to technicznie możliwe. Powyższe uprawnienie dotyczy wyłącznie danych osobowych, które SKANSKA przetwarza na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy.

Realizując prawo do sprzeciwu jest Pani/Pan uprawniona/y do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez SKANSKA. Przy czym jeżeli Pani/Pan wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie sprzeciwu odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu cofnięcia zgody lub skorzystania z praw przyznanych Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych, może Pani/Pan kontaktować się ze SKANSKA: pod adresem poczty elektronicznej: Contact lub drogą pisemną pod adresem siedziby SKANSKA podanym powyżej z dopiskiem "Ochrona Danych Osobowych".

Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajdują się na stronie: www.uodo.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom (odbiorcy). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • kancelarie notarialne,
 • doradcy podatkowi,
 • bank prowadzące rachunek w celu rozliczeń,
 • bank depozytariusz
 • zarządcy nieruchomości,
 • architekci, projektanci i podwykonawcy (w ramach projektowania zmian, usuwania usterek)
 • organy administracji państwowej (komornicy sądowi, sądy i jednostki organizacyjne prokuratury, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego),
 • Poczta Polska oraz inni operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie,
 • Inne spółki z Grupy Skanska.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora, m.in. do:

 • SalesForce,
 • Acconex AG
 • Pika Sp. z o.o.
 • Lab Services sp. z o.o.,

 

The controller of your personal data is Skanska CDE sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at the following address: Al. „Solidarności” 173, 00-877 Warsaw (data controller ("SKANSKA").

your personal data will be processed by SKANSKA for the following purposes:

1)      establishment of contact and replying to inquiries; the legal basis for the processing of your personal data for this purpose is the consent you gave, as this basis is referred to in Art. 6(1)(a) of GDPR; your personal data will be processed for the period of 3, however no longer than until you revoke the consent for personal data processing for this purpose;

2)      marketing of own products or services of SKANSKA; the legal basis for the processing of your personal data for this purpose is the consent you gave, as this basis is referred to in Art. 6(1)(a) of GDPR; your personal data will be processed for the period of 3, however no longer than until you revoke the consent for personal data processing for this purpose;

You shall have the right to access your data, correct it, have it removed (providing that it does not distort the execution of the agreement or the obligations of SKANSKA resulting from the legal regulations), limit processing, the right to transfer data, as well as the right to object.

By exercising the right to access data, you are entitled to obtain confirmation from SKANSKA whether your personal data are processed, to obtain their copy and to obtain the information, inter alia, about: processing purposes, personal data categories, categories of the recipients that the personal data have been or will be revealed to, the planned period of storing personal data, the source of obtaining them by SKANSKA, the automated decision making, including about profiling.

By exercising the right to correct data, you are entitled to request SKANSKA to correct or supplement the personal data pertaining to you that are incorrect or incomplete.

By exercising the right to have the data removed, you are entitled to request SKANSKA to remove the personal data pertaining to you in the cases specified in Art. 17 of GDPR, in particular in case when personal data are no longer required for the purposes for which they have been collected or an effective objection against processing your personal data has been raised.

By exercising the right to limit processing, you are entitled to request SKANSKA to limit data processing in cases set forth in Art. 18 of GDPR, in particular when you are questioning the correctness of personal data or raise an objection against their processing - for the period allowing SKANSKA to verify the legitimacy of the request.

By exercising the right to transfer data, you have the right to obtain from SKANSKA your personal data that you have delivered to SKANSKA, in a structured, commonly used machine-readable format. Moreover, you shall have the right to request SKANSKA to send your personal data to a different controller, providing that it is technically feasible. The above right shall apply only to the personal data that SKANSKA is processing based on your consent or based on the agreement concluded with you.

By exercising the right to object, you shall have the right to raise an objection at any time against the processing of your personal data for the direct marketing purposes by SKANSKA. And if you have given your consent for personal data processing, raising an objection shall have the same effect as consent revocation.

In all the cases related to the processing of your personal data, including in order to revoke the consent or to exercise the rights conferred on you under the personal data protection regulations, you may contact SKANSKA by e-mail: Contact or in writing to the address of the registered office of SKANSKA specified hereinabove with the note “Personal Data Protection”.

You are also entitled to make a complaint to the supervisory body, namely to the President of the Personal Data Protection Office. Contact details of the President of the Personal Data Protection Office are specified on the following website: www.uodo.gov.pl

Your personal data may be revealed to natural or legal persons, public authorities, entities or other entities (recipients). The recipients of your personal data may include:

 • notary’s offices,
 • tax advisors,
 • the bank maintaining the account for settlement purposes,
 • custodian bank,
 • property managers,
 • architects, designers and subcontractors (as part of designing changes, remedying defects)
 • state administration bodies (court enforcement officers, courts and organisational entities of the prosecutor’s office, architecture and construction administration bodies and construction supervision authorities),
 • Poczta Polska and other postal operators or courier companies,
 • Other entities within Skanska Group.

Your personal data may be transferred to the entities processing personal data under an agreement with the controller and only according to the controller’s instructions, inter alia to:

 • SalesForce,
 • Aconex AG,
 • Pika Sp. z o.o.,
 • Lab Services sp. z o.o.,
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2018