c

Zakończyła się przebudowa drogi Czersk-Karsin-Wiele-Lubnia

Press release 01.07.2015 12:00 CET

Będzie bezpieczniej - tak w skrócie można podsumować zakończoną po 11 miesiącach przebudowę drogi powiatowej nr 2410G Karsin-Czersk. Inwestycja objęła odcinek: granica powiatu chojnickiego-Mokre-Malachin. Łącznie zmodernizowano ponad 6,2 km dróg.

Droga powiatowa po przebudowie

Inwestorem przedsięwzięcia jest Powiat Chojnicki, a generalnym wykonawcą firma Skanska. Łączna wartość projektu wyniosła blisko 9,2 mln zł brutto.

Realizacja
W ramach projektu pn.: „Poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego na terenie powiatu chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Czersk – Karsin – Wiele – Lubnia na odcinku Malachin – granica powiatu”, wykonany został szereg prac remontowych. Roboty drogowe objęły nie tylko wspomnianą modernizację drogi powiatowej, ale również odcinek kanalizacji deszczowej w Mokrem i budowę 260 metrów drogi DP nr 2613 G Mokre-Gotelp. W ramach przedsięwzięcia Skanska poszerzyła drogi, zbudowała pobocza, zatoczki autobusowe oraz ścieżki rowerowe.

Inwestycję podzielono na trzy odcinki.

• I odcinek - od mostu na rzece Niechwaszcz-km 0+000 do km 3+517.
Ta część zadania objęła prace polegające na zfrezowaniu nawierzchni i ułożeniu jej od nowa. Droga została poszerzona do szerokości 5,5 m. Wykonano także pobocza, udrożniono przydrożne rowy oraz wykonano ��cieżki korytkowe.

• II odcinek - od miejscowości Mokre (od km 3+517 do km 4+580).
W ramach drugiego odcinka, po stronie zachodniej, powstał nowy chodnik o szerokości 2,5m i długości 1,06km. Jezdnia została poszerzona do 6m, a w rejonie skrzyżowań wyznaczono przejścia dla pieszych z obustronnym chodnikiem. Powstały dwie zatoki autobusowe oraz barierki stanowiące urządzenie bezpieczeństwa ruchu. W rejonie skrzyżowania dróg powiatowych, przy zatoce autobusowej usytuowano ogrodzenie segmentowe. Na wlotach do miejscowości Mokre zaprojektowano także elementy spowalniające ruch-wyspy kanalizujące.

• III odcinek wyznaczono od km 4+580 do przejazdu kolejowego przed miejscowością Malachin (do km 6+260).
W ramach trzeciej części zadania, jezdnia została poszerzona do szerokości 6m. Powstała także ścieżka rowerowa o długości 1,7 km i szerokości 2,5m. Na tym odcinku, droga powiatowa krzyżuje się z dwiema drogami gminnymi, w związku z tym na pierwszym skrzyżowaniu dokonano korekty istniejącej geometrii oraz wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Kolejne skrzyżowanie zostało całkowicie przebudowane.

Wspólny cel
Realizacja budowy wiązała się z dużym nakładem pracy i ogromnym zaangażowaniem w jej jak najlepsze i terminowe wykonanie. Ma to duże znaczenie dla wszystkich użytkowników dróg. - W mojej ocenie sukces całego przedsięwzięcia polegał na połączeniu dwóch czynników - dużego doświadczenia oraz bardzo dobrej współpracy Inwestora i Wykonawcy. Obu stronom przyświecał jeden cel – przekazać mieszkańcom regionu bardzo dobrze przebudowany odcinek drogi powiatowej, który poprawi bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników – kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Cieszę się, że firma Skanska wpisuje się na stałe w krajobraz tego regionu. Warto również podkreślić, że przy realizacji kontraktu współpracowaliśmy z firmami lokalnymi. To jest również ich wielki sukces – mówi Krzysztof Mikiciuk, Menadżer Projektu, Skanska.

Lokalne korzyści
Przez długi czas droga była uznawana za niebezpieczną, stąd potrzeba jej generalnej przebudowy. Celem modernizacji było przede wszystkim poprawienie stanu infrastruktury drogowej, a także zmniejszenie kosztów jej bieżącego utrzymania, skrócenie czasu podróży i przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja jest również istotna ze względu na zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do terenów atrakcyjnych turystycznie oraz stref inwestycyjnych. Z pewnością zrealizowana modernizacja drogi przyczyni się do wzrostu wykorzystania potencjału powiatów oraz okolicznych gmin. - Budujący jest fakt, że udało się pozyskać kolejne „unijne fundusze” na inwestycję drogową. W 2011 r. przebudowaliśmy drogę na odcinku Czersk – Malachin. W tym roku zakończyliśmy przebudowę od Malachina do granicy powiatu i na tym nie poprzestajemy. W perspektywie programowej 2014-2020 mamy zamiar przebudować całą drogę powiatową aż do Lubni, dlatego już teraz trwają wzmożone prace nad projektem budowlanym dotyczącym przebudowy drogi na odcinku od granicy powiatu do Lubni. Rozwijamy nasz region z myślą o wszystkich naszych mieszkańcach. Budując tę drogę chcieliśmy przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo i komfort jazdy – komentuje Stanisław Skaja, Starosta Chojnicki.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Regionalny system transportowy, Działanie 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.