c

Jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w Świętokrzyskiem zakończona

Press release 17.12.2015 14:40 CET

Nowy odcinek DW 728 z Łopuszna do Małogoszczy już otwarty. W niespełna pół roku Skanska zrealizowała wart ponad 10,8 mln zł brutto kontrakt na zlecenie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. To jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w woj. świętokrzyskim.

Nowy odcinek DW 728 z Łopuszna do Małogoszczy

Droga wojewódzka nr 728 ma 158 km długości i łączy Grójec (woj. mazowieckie) z drogą krajową nr 7 w Jędrzejowie. W Świętokrzyskiem 88-kilometrowy odcinek biegnie przez powiat konecki, kielecki i jędrzejowski.

W ramach zadania Skanska przebudowa 6-kilometrowy odcinek DW 728 między Łopusznem a Małogoszczą wraz z przebudową zespołu wiaduktów kolejowych.

Prace związane z przebudową trwały od czerwca 2015 r. W ubiegłym tygodniu Skanska podpisała protokół odbioru końcowego i tym samym zakończyła realizację projektu.

6 kilometrów nowej drogi, 2,5 km chodników, 2 wiadukty i most
- Odcinek przeszedł gruntowną przebudowę. Wymieniliśmy podbudowę na 6-kilometrowym odcinku, zbudowaliśmy 2,5 km nowych chodników, 6 zatok autobusowych i wiat przystankowych, przebudowaliśmy kanalizację deszczową o długości ponad 1 km, wykonaliśmy odwodnienie i rowy – wymienia Adam Łakomiec, Kierownik Budowy, Skanska. – Ponadto wyremontowaliśmy 3 obiekty inżynieryjne: 2 wiadukty nad torami kolejowymi oraz 1 most nad rzeką Wrzosówka – dodaje Kierownik Budowy.

Nowy odcinek posiada teraz jedną jezdnię i dwa pasy ruchu o łącznej o szerokości 7 m.

Technologia recyklingu i ochrona środowiska
- Konstrukcję drogi wykonaliśmy z podbudowy MCAS o grubości 29 cm, warstwy wiążącej o grubości 12,9 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm – mówi Adam Łakomiec.

– Mieszanka MCAS charakteryzuje się tym, że wykonuje się ją ze zrecyklowanego destruktu pozyskanego z rozbiórki istniejącej drogi (warstwy podbudowy z kruszywa oraz warstwy bitumicznej), wymieszanego z cementem z dodatkiem asfaltu spienionego – wyjaśnia Kierownik Budowy. - Obecność asfaltu spienionego w recyklowanej mieszance zwiększa odporność drogi na deformacje trwałe, co ma znaczący wpływ na poprawę parametrów konstrukcji nawierzchni drogi - dodaje.

– Zaletą tej technologii jest również to, że wykonuje się ją na miejscu wykorzystując specjalistyczny sprzęt – m.in. recykler –ograniczając czas i koszt wykonania prac - komentuje Jacek Migała, Menadżer Projektu, Skanska. - Ponadto powtórne wykorzystanie materiałów to krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju - dodaje.

Roboty na terenie kolejowym
- Jednym z największych wyzwań podczas tej realizacji była praca na terenie kolejowym. Prowadzenie robót wymagało szeregu uzgodnień, opracowania regulaminów, ustalenia terminów wyłączeń sieci trakcyjnej oraz zamknięć torowych - mówi Adam Łakomiec ze Skanska.

- Aby pokonać wszystkie trudności, w początkowej fazie zaangażowaliśmy szereg osób w celu aktualizacji uzgodnień, opracowania harmonogramów robót, opracowania i uzgodnienia zamiennych projektów oraz opracowania regulaminu zamknięć torowych. W późniejszej fazie został wyznaczony jeden koordynator, który czuwał nad wszystkimi pracami związanymi z robotami na terenie kolejowym - dodaje.

Teren kolejowy to również praca w bliskim sąsiedztwie trakcji. Z uwagi na ryzyko porażenia prądem bardzo ważnym elementem realizacji projektu było ścisłe przestrzeganie przepisów BHP oraz stosowanie odpowiednich zabezpieczeń na tym terenie.

Bezpieczna budowa
Prowadzona przez Skanska przebudowa DW 728 na odcinku Łopuszno - Małogoszcz została wyróżniona w tegorocznej edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Buduj bezpiecznie”.

Organizowany przez PIP konkurs „Buduj bezpiecznie” ma na celu upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Konkurs przyczynia się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju.

To, co zwróciło uwagę jury, to m.in. bezpieczne prowadzenie robót drogowych oraz mostowych, oznakowanie i wygrodzenie robót pomimo zamkniętego odcinka drogi dla ruchu tranzytowego oraz połówkowe wygrodzenie drogi barierami mini quard podczas remontu obiektów inżynieryjnych.

Komfort i bezpieczeństwo podróżujących
- Dzięki nowej drodze zwiększy się zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo podróżujących – podkreśla Jacek Migała ze Skanska. - To, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku to wyremontowane bezkolizyjne przejście nad torami oraz nowe chodniki – podkreśla.

Wykonane prace to nie tylko nowa nawierzchnia, komfort i bezpieczeństwo czy dostosowanie drogi do istniejącego natężenia ruchu. Wykorzystanie technologii recyklingu do wykonania przebudowy drogi potwierdza także społeczną odpowiedzialność firm zaangażowanych w realizację tego projektu.