c

Laserowe skanowanie kamieniołomu Rzepka k. Chęcin

Press release 22.07.2016 14:00 CET

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach jest zaliczane do najnowocześniejszych tego typu placówek w Europie. Zostało wybudowane przy wsparciu Funduszy Unijnych przez Wydział Geologii UW. W lipcu Skanska razem z GDDKiA i Państwowym Instytutem Geologicznym gościli tam na warsztatach poświęconych wykorzystaniu nowoczesnych metod geodezyjnych w rozwoju geologii.

Warsztaty

Długofalowa współpraca
- Z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego współpracujemy naukowo już od 2 lat. W ramach tej współpracy prowadzimy wspólne projekty badawcze w zakresie analizy materiałów (kruszyw, galanterii betonowej), zaawansowanych i innowacyjnych metod badawczych. Teraz w zakresie tej współpracy stawiamy następny krok jakim jest współpraca z zakresu innowacyjnych metod geodezyjnych – mówi Anna Tryfon-Bojarska, Menadżer Wsparcia Technicznego w Warszawie, Skanska.

- Współpraca ze Skanska, dzięki stażom w tej spółce, pozwala studentom połączyć wiedzę teoretyczną, której uczą się na Wydziale, z jej praktycznym wykorzystaniem. Co więcej, przygotowują studentów do pracy zawodowej. Staże w Skanska są cenionym i nowoczesnym elementem kształcenia geologii – mówi dr hab. prof. Anna Wysocka, Prodziekan ds. studenckich, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski. - Warsztaty terenowe, w których wzięli udział studenci, nauczyciele akademiccy i eksperci z przemysłu są kolejną innowacyjną formą kształcenia – dodaje.

Eksperckie warsztaty w Chęcinach
Warsztaty pt. Interdyscyplinarne Metody Pozyskiwania Danych Przestrzennych w Geologii – GeoRzepka 2016 zostały zorganizowane w ramach Funduszu Innowacji Dydaktycznych (FID) przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z partnerami: Państwową Służbą Geologiczną, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmą Skanska. Istotny wkład w prezentacje innowacyjnych metod pomiarowych wniosła firma Skanska prezentując pracę naziemnego skanera laserowego w wersji mobilnej oraz stacjonarnej. 

Uczestnikami spotkania byli studenci, kadra naukowa Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz eksperci z GDDKiA i Państwowego Instytutu Geologicznego.

- Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy pracę mobilnego skanera laserowego - to nowoczesny samochód skanujący wyposażony w laser o dwukilometrowym zasięgu. Samochód posiada wbudowaną komputerową stacje roboczą, dającą możliwość przetwarzania danych laserowych w czasie rzeczywistym. Na ich podstawie tworzymy bardzo dokładną przestrzenną mapę otoczenia – mówi Aleksander Szerner, Menadżer Wsparcia Technicznego w Gdańsku, Skanska. – Wspólnie z uczestnikami warsztatów weryfikowaliśmy możliwość zastosowania tego urządzenia na styku geologii i geodezji, a więc podczas skanowania ścian kamieniołomów i analizy litologii skał (granic ich występowania) - komentuje.

- W Skanska skaner wykorzystujemy do badania stanu powierzchni zewnętrznych, takich jak ściany budynków, stan nawierzchni dróg, wyliczenia zakresu mas ziemnych oraz do inwentaryzacji dokumentacji powykonawczej – wyjaśnia Aleksander Szerner ze Skanska. - Ostatnio nasz skaner mobilny gościł nawet w TVN Turbo – dodaje.

Laserowe skanowanie ścian kamieniołomu Rzepka k. Chęcin
- Pozyskiwanie danych przestrzennych za pomocą skanowania laserowego jest szczególnie istotne w analizach związanych z geologią szeroko rozumianą - mówi dr Dominik Łukasiak, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski. - Udostępnienie danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS – Airborne Laser Scanning) przez Państwowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej w znaczący sposób przyczyniają się do aktualizowania modeli budowy geologicznej. Często jednak napotykane są trudności w przypadku analiz masywów skalnych ze stromymi ścianami, szczególnie w kamieniołomach, gdzie w wyniku ALS pokrycie danymi nie spełnia standardów  4pkt/m kw. lub nawet brak jest takich danych - komentuje.

Problem ten rozwiązuje naziemny skaning laserowy (TLS – Terrestrial Laser Scanning), który umożliwia pozyskanie danych (chmury punktów) z pionowych ścian masywów skalnych, co dokumentuje zrealizowane przez firmę Skanska naziemne skanowanie laserowe ścian kamieniołomu Rzepka k. Chęcin.

- W wyniku pomiarów uzyskaliśmy geometrię ściany kamieniołomu oraz przestrzenne rozmieszczenie powierzchni nieciągłości, które w znaczący sposób wpływają na obniżenie parametrów wytrzymałościowych masywu skalnego – wyjaśnia dr Dominik Łukasiak. - Oprócz geometrii powierzchni ścian kamieniołomu istotnym elementem jest możliwość zobrazowania różnic w masywie skalnym za pomocą obrazu RGB lub też intensywności odbicia wiązki laserowej od skanowanych powierzchni ścian kamieniołomu. Niesie to ze sobą dodatkowe informacje o jakości masywu skalnego, co jest kluczowym zagadnieniem w pracach inżynierskich związanych z oceną masywu skalnego jako podłoża budowlanego - podkreśla.

Pracy ze skanerem uczyli: Magdalena Sawa, która na co dzień odpowiada w Skanska za badanie i analizę przestrzennych danych, Paweł Potajałło, zajmujący się w Skanska pozyskiwaniem danych z skaningu laserowego i Aleksander Szerner, Menadżer odpowiedzialny w Skanska za rozwój BIM w kompetencji inżynieryjnej.

Studenci, wykładowcy i przedstawiciele eksperckich jednostek mieli bardzo dużo pytań i cennych spostrzeżeń, co jest dowodem na to, jak ważne są dla nich spotkania z ekspertami wykorzystującymi w praktyce nowe technologie.