c

Bezpieczniejszy Bieżanów - zbiorniki gotowe

Press release 09.01.2024 10:00 CET

Zakończyliśmy budowę zbiorników Malinówki 1 i 2 w Krakowie, które są częścią kompleksowego systemu przeciwpowodziowego stolicy Małopolski. Prace o wartości prawie 23 mln PLN brutto realizowaliśmy od sierpnia 2021 roku. Inwestorem było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zbiornik Malinówka

Budowa dwóch suchych zbiorników Malinówka 1 i Malinówka 2 w Krakowie to element projektu związanego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w dolinie rzeki Serafa. Serafa to prawy dopływ Wisły o długości 12,7 km. Ta mała i niepozorna rzeczka potrafi jednak przybrać spore rozmiary po większych deszczach i rozlać się znacznie poza swoje koryto. Budowa zbiorników pozwoli zmniejszyć zagrożenie przede wszystkim na terenie Starego Bieżanowa (osiedle na południu Krakowa). Tutaj regularnie dochodziło do lokalnych podtopień i zalewania terenu.

Zrealizowane zbiorniki docelowo będą pracować w kaskadzie 5 suchych zbiorników (dwóch na rzece Serafie oraz trzech na potoku Malinówka). Cała inwestycja ma na celu poprawę ochrony przeciwpowodziowej w dolinie rzeki Serafy. Obydwa zbiorniki na rzece Serafa zostały już wykonane jakiś czas temu (jeden z nich wykonała również Skanska w 2015 r.). Dla zakończenia całego przedsięwzięcia inwestorowi pozostało wykonanie ostatniego ze zbiorników – Malinówka 3.

Zbiornik Malinówka 1 zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa. Zbiornik zajmuje powierzchnię 6,2 ha, a jego pojemność wynosi 114 tys. m3.  Za piętrzenie wody w czasie wezbrania powodziowego odpowiada ziemna zapora czołowa wraz z zaporami bocznymi o łącznej długości 854 m.

Zbiornik Malinówka 2 zlokalizowany jest na terenie miasta Krakowa i gminy Wieliczka. Zbiornik zajmuje powierzchnię 2,3 ha, a jego pojemność wynosi 49 tys. m3. Za piętrzenie wody w czasie wezbrania powodziowego odpowiada ziemna zapora czołowa o długości 105 m.

Zakres prac

- Podstawowym zakresem robót związanych z budową zbiorników Malinówka 1 i Malinówka 2 było wykonanie zapór ziemnych. Zapory czołowe obu zbiorników zostały ponadto wyposażone w betonowe urządzenia przelewowo-upustowe, schody skarpowe do obsługi, a także urządzenia aparatury kontrolno-pomiarowej. Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne zapór jest zapewnione poprzez: przesłonę przeciwfiltracyjną wykonaną w technologii Trench-mix w podłożu u podnóża skarpy odwodnej zapory, ekran przeciwfiltracyjny na skarpie odwodnej z maty bentonitowej, a także lokalnie ścianki szczelne z grodzic stalowych - wymienia Krzysztof Kołodziej.

Ponadto wykonaliśmy kształtowanie nowego koryta potoku Malinówka. W zakres inwestycji wchodziła również budowa i rozbudowa rowów, przebudowa dróg i budowa zjazdów. Konieczna była także przebudowa infrastruktury, takiej jak linie energetyczne, kanalizacja, oraz rozbiórka przyłączy wodociągowych i studni ujściowych. - Jednym z większych wyzwań była przebudowa istniejących linii elektroenergetycznych WN 110kV na zbiorniku Malinówka 1, która wiązała się m.in. z koniecznością przewieszenia przewodów przebiegających nad autostradą A4, przy czynnym ruchu – podkreśla Krzysztof Kołodziej. - Duże wyzwanie stanowiło też wbudowanie pochodzącego z wykopów w czaszy zbiorników materiału ziemnego (spoistego) przeznaczonego do budowy korpusu zapór, ze względu na jego dużą wilgotność oraz niekorzystne warunki atmosferyczne i hydrologiczne w okresie wykonywania tych prac.

W ramach inwestycji wykonaliśmy również makroniwelację czaszy zbiorników, regulację i umocnienie koryt dopływowego i odpływowego potoku Malinówki w obrębie zapór, sieć rowów odwodnieniowych oraz przebudowę istniejącej infrastruktury nadziemnej i podziemnej.

Cenna przyroda

Inwestycja realizowana była pod nadzorem przyrodniczym. W ramach inwestycji niezbędne było usunięcie znacznej ilości drzew i krzewów znajdujących się na terenie budowy, jednak w czaszy zbiorników zdecydowano się pozostawić obszary z drzewami cennymi przyrodniczo (tzw. „wyspy”), które zabezpieczono przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas wykonywania prac budowlanych.