c

Wały Kotowice-Siedlce zabezpieczą Wrocław przed powodzią

Press release 03.09.2012 10:00 CET

Do końca września 2014 r. potrwa modernizacja niemal 21,8 km odcinka obwałowania przeciwpowodziowego Odry. Po modernizacji wały zapewnią ochronę Wrocławia nawet przed powodzią porównywalną do tej z 1997 roku. Kontrakt, o wartości ponad 48,6 mln zł netto, zostanie zrealizowany przez Skanska. 

podpisanie umowy

Inwestorem przedsięwzięcia jest Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Obwałowania Kotowice-Siedlce są częścią Wrocławskiego Węzła Wodnego. Ich modernizacja jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. Na ten cel Polska otrzymała pożyczkę z Międzynarodowego Banku Odbudowy oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

- Przebudową zostanie objęty odcinek obwałowań Odry położony pomiędzy podwrocławskimi miejscowościami Kotowice, Siedlce, Zakrzów, Siechnice oraz Radwanice - mówi Wojciech Kowalczyk, Menadżer Projektu, Skanska. - Wały, zbudowane w okresie międzywojennym i powojennym, są w złym stanie technicznym. Nie obroniły Wrocławia podczas powodzi stulecia.

Zmodernizowane obwałowania zapewnią możliwość bezpiecznego przejścia przez Wrocław fali powodziowej o wielkości do 3100 m sześc./s, odpowiadającej przepływowi kontrolnemu dla budowli hydrotechnicznych klasy I. Oznacza to zabezpieczenie przed powodzią, podobną do tej z 1997 r.

Modernizacja wałów nie tylko zapewni skuteczną ochronę przed powodzią - dodaje Wojciech Kowalczyk. - Prace posłużą także ożywieniu i uatrakcyjnieniu pod względem turystycznym nabrzeży Odry.

Zakres prac

W ramach kontraktu Skanska przebudujewał przeciwpowodziowy Kotowice-Siedlce, zmodernizujewał polderowy Radwanice na odcinku droga opolska-Siechnice w gminie Święta Katarzyna oraz wał przeciwpowodziowy w Siechnicach. Przebudowane zostaną wszystkie przejazdy, zjazdy i przepusty wałowe. Prace obejmą też modernizację linii energetycznej i teletechnicznej, wykonanie robót nawierzchniowych i drogowych oraz oznakowania pionowego.

W ramach przebudowy przewieziemy i wbudujemy ponad 1 mln ton ziemi oraz wbijemy ok. 5,5 km grodzi stalowych typu „Larsen” – mówi Wojciech Kowalczyk. - Trasa wału nie zmieni się w stosunku do istniejącego przebiegu.

Rzeka Szalona zmieni bieg

Remont obwałowań będzie wymagał przełożenia aż 500 m odcinka koryta rzeki Szalona. Celem tego zabiegu będzie szybsze odprowadzenie wód powodziowych z polderu zalewowego przez nowo wykonany przepust w modernizowanym wale.

Obszar Natura 2000

Roboty będą realizowane na obszarze Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” i „Grądy w Dolinie Odry”. Do naszych zadań będzie należało zapewnie nadzoru przyrodniczego prowadzonych robót, przy współpracy takich specjalistów jak entomolog, chiropterolog, botanik - fitosocjolog oraz herpetolog – wyjaśnia Wojciech Kowalczyk.

Zgodnie z Planem Zarządzania Środowiskiem będą oni zaangażowani przy realizacji działań łagodzących ingerencję w faunę i florę remontowanego nabrzeża Odry.

Wrocławski Węzeł Wodny

Wrocławski Węzeł Wodny (WWW) jest unikalnym w skali kraju zespołem rzek, kanałów i urządzeń hydrotechnicznych, przeciwpowodziowych, żeglugowych i przemysłowych. Obejmuje Odrę i jej dopływy. To największy w Polsce i jeden
z największych w Europie systemów dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych, zlokalizowanych w aglomeracji miejskiej. Na obszarze węzła istnieje 10 śluz żeglugowych i 11 jazów wodnych na Odrze oraz ponad 150 mostów.

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego to trzeci co do wielkości projekt środowiskowy w Polsce. Ma on chronić przed powodzią 600 tys. mieszkańców Wrocławia i okolic oraz zabezpieczyć obszar o powierzchni 14 tys. hektarów.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową. Wykonujemy obwałowania, pompownie i bulwary. Zabezpieczyliśmy przed powodzią Kraków, podwyższając i modernizując istniejące obwałowania i bulwary wiślane od stopnia Kościuszko do stopnia Dąbie oraz tzw. strefy cofkowe i wały rzek Rudawa i Wilga. Wśród naszych projektów realizowanych na rzece Odrze i jej dopływach są zabezpieczenia przeciwpowodziowe Kędzierzyna-Koźla, kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki i Odry w Opolu, poprawa ochrony powodziowej  Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej, budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Wyremontowaliśmy zaporę ziemną w Otmuchowie, a obecnie prowadzimy modernizację stopnia wodnego Chróścice oraz stopnia wodnego w Lewinie Brzeskim.

Na Dolnym Śląsku Skanska zmodernizowała pompownię ścieków Stary Port we Wrocławiu, ukończyła regulację rzeki Włodzicy w Nowej Rudzie oraz zbudowała oczyszczalnię ścieków w Jeleniej Górze. Obecnie Skanska prowadzi m.in. prace przy regulacji koryta rzeki Oławy pod Wrocławiem
i Nysy Kłodzkiej w Długopolu Górnym oraz modernizuje Jaz Janowice na Odrze pod Wrocławiem.