c

Obwałowania poniżej Wrocławia ochronią miasto przed powodzią

Press release 29.10.2012 10:00 CET

Rozpoczyna się modernizacja ośmiu odcinków obwałowań przeciwpowodziowych Odry poniżej Wrocławia. Po modernizacji wały, o łącznej długości ok. 17 km, zapewnią ochronę Wrocławia przed powodzią o takiej skali, jak ta z 1997 roku. Kontrakt, o wartości ponad 40,4 mln zł netto, zostanie zrealizowany w ciągu 25 miesięcy przez Skanska.

podpisanie umowy

Modernizacja wałów poniżej Wrocławia jest realizowana w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i finansowana z funduszy Międzynarodowego Banku Odbudowy oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

- To kolejna inwestycja z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, którą Skanska zrealizuje na zlecenie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – mówi Mirosław Matras, Menadżer Projektu, Skanska. - Obecnie naszym zadaniem będzie budowa i przebudowa ośmiu odcinków wałów po obu stronach Odry. Na prawym brzegu Odry przebudowane zostaną trzy odcinki wałów. Lewy brzeg Odry zyska pięć nowych obwałowań                           

Przy moście Milenijnym      

Odcinek rozpoczynający się powyżej mostu Milenijnego, a kończący się przy ul. Serbskiej, będzie miał 1,5 km długości. Korona wału zostanie uporządkowana, powstanie na niej przesłona przeciwfiltracyjna z zawiesiny twardniejącej. Skanska zbuduje również drogę eksploatacyjną, która docelowo będzie pełnić funkcję ścieżki rowerowej i ciągu pieszego.  

Na osiedlu Rędzin

Prace w Rędzinie będą polegały na przesunięciu trasy wału w kierunku północnym nawet o 280 m. W pierwszej kolejności Skanska wybuduje nowy wał o długości 910 m, a następnie rozbierze 1200 m starego wału. Pod wałem wykonane zostaną 2 przepusty drogowe. Odbudowana też będzie nawierzchnia przejazdu z terenu dawnego PGR Rędzin przez wał - na zawale. Nową nawierzchnię zyska również ulica Piłkarzy, a odcinek napowietrznej linii energetycznej, o mocy 20kV zostanie zmodernizowany.

W Lesicy 

Nowy wał w Lesicy powstanie na północ od istniejącego wału. Składa się on z dwóch odcinków - 650 m i 400 m, oddzielonych naturalnym wzniesieniem tzw. Lisią Górą. Po wybudowaniu nowego wału rozebrany zostanie stary, na długości 985 m. Powstanie nowy 6-metrowy przepust wałowy, 3 przejazdy wałowe, a powierzchnia powstała po rozebraniu istniejącego wału zostanie zrekultywowana.

Na osiedlu Szczepin 

Odcinek wału między liniami kolejowymi, w rejonie ul. Długiej i ul. Popowickiej na osiedlu Szczepin zostanie przebudowany na długości 1348 m. Roboty polegać będą na doszczelnieniu, poszerzeniu, wyrównaniu i utwardzeniu korony, wykonaniu 12 zjazdów i przejazdów wałowych, rozbiórce nieczynnych rurociągów ciepłowniczych, rozbiórce ogrodzenia z płyt betonowych w pasie wału, wykonaniu wylotu rurociągu k200 do rzeki Odry oraz odwodnieniu drogi korytkiem betonowym.

Rejon osiedla Kozanów

Odcinek położony w rejonie osiedla Kozanów od ul. Połbina do ok. 100 m powyżej mostu Milenijnego będzie przebudowany na długości 1420 m. W tym miejscu Skanska poszerzy koronę korpusu wału do 5,0 m, uszczelni skarpę odwodną, przebuduje na długości 182 m istniejącą drogę stanowiącą dojazd do wału od ul. Połbina, a w ławce skarpy na zawalu wykona drenaż ujmujący wody filtrujące.

Na Pilczycach i Maślicach

Wał o długości 900 m między ul. Maślicką, Rędzińską i Cmentarną stanowi zabezpieczenie 2 dużych osiedli – Pilczyc i Maślic Małych. Tutaj przebudowa polegać będzie na podniesieniu i poszerzeniu korony oraz wzmocnieniu konstrukcji wału. Jego odpowietrzna półka lub odcinkowo korona wału przystosowana zostanie do pełnienia funkcji drogi dojazdowej, zapewniającej komunikację w czasie powodzi. W tym rejonie wykonane zostaną również przepusty wałowe, zjazdy i przejazdy wałowe, ronda do zawracania na koronie wału oraz schody na skarpach.

Na Praczach Odrzańskich

Odcinek wałów na Praczach Odrzańskich, Maślicach Małych i Wielkich zostanie odbudowany  i przebudowany na długości 4140 m. Korpus wału zostanie wzmocniony, poszerzony, częściowo podniesiony, a jego korona wyrównana. W tym miejscu zbudowana zostanie nowa droga dojazdowa do wału.

Okolice Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków      

Na wysokości Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków i lewobrzeżnego wału Bystrzycy od jej ujścia do nasypu drogowego ul. Janowskiej Skanska przebuduje istniejący odcinek lewobrzeżnego wału odrzańskiego. Odcinek nowego wału otoczy pierścieniem teren Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków oraz tereny planowanych obiektów, służących utylizacji i zagospodarowaniu odpadów komunalnych miasta.

Zakres robót przebudowy istniejącego wału obejmie odcinek o długości 2793 m. Wykonane zostanie uszczelnienie korpusu i podłoża wału poprzez zapuszczenie z korony wału przesłony uszczelniającej na maksymalną głębokość 6 m. Poziom korony wału skorygowany zostanie o ok. 40 cm i powstanie tam ścieżka rowerowa. Istniejąca ławka na odpowietrznej skarpie wału zostanie zaadoptowana dla potrzeb drogi serwisowej. Na odcinkach, gdzie jest to niezbędne, wykonany zostanie drenaż. Nowy wał o długości 3125 m, będzie posiadał na koronie ścieżkę pieszo-rowerową oraz na półce wału drogę serwisową. 

Obwałowania poniżej Wrocławia są również częścią Wrocławskiego Węzła Wodnego, który jest unikalnym w skali kraju zespołem rzek, kanałów i urządzeń hydrotechnicznych, przeciwpowodziowych, żeglugowych i przemysłowych. Obejmuje Odrę i jej dopływy. Na obszarze węzła istnieje 10 śluz żeglugowych i 11 jazów wodnych na Odrze oraz ponad 150 mostów.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w pracach związanych z ochroną przeciwpowodziową. Wykonujemy obwałowania, pompownie i bulwary. Zabezpieczyliśmy przed powodzią Kraków, podwyższając i modernizując istniejące obwałowania i bulwary wiślane od stopnia Kościuszko do stopnia Dąbie oraz tzw. strefy cofkowe i wały rzek Rudawa i Wilga.

Wśród naszych projektów realizowanych na rzece Odrze i jej dopływach są zabezpieczenia przeciwpowodziowe Kędzierzyna-Koźla, kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki i Odry w Opolu, poprawa  ochrony powodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie Kłodzkiej, budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Wyremontowaliśmy zaporę ziemną w Otmuchowie, a obecnie prowadzimy modernizację stopnia wodnego Chróścice. 

Na Dolnym Śląsku Skanska zmodernizowała pompownię ścieków Stary Port we Wrocławiu, ukończyła regulację rzeki Włodzicy w Nowej Rudzie i rzeki Oławy pod Wrocławiem oraz zbudowała oczyszczalnię ścieków w Jeleniej Górze. Obecnie Skanska prowadzi m.in. prace przy regulacji koryta Nysy Kłodzkiej w Długopolu Górnym oraz modernizuje Jaz Janowice na Odrze pod Wrocławiem, a ostatnio pozyskała kontrakt na modernizację obwałowań Kotowice-Siedlce powyżej Wrocławia.