c

Oczyszczalnia ścieków w Mosinie zostanie rozbudowana

Press release 11.12.2013 12:05 CET

21 miesięcy potrwa kompleksowa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mosinie. Kontrakt o wartości niemal 29 mln zł netto zrealizuje firma Skanska. Inwestorem jest poznańska spółka Aquanet. Po zakończeniu inwestycji przepustowość mosińskiej oczyszczalni wzrośnie o 100%.

Download file

Oczyszczalnia ścieków w podpoznańskiej Mosinie przyjmuje ścieki komunalne z terenu Mosiny, Puszczykowa i szeregu miejscowości położonych na terenie gminy Mosina. Obecny jej stan wymaga znacznej poprawy. Obiekty są przeciążone, część urządzeń jest zużyta, a niektóre węzły wykazują znaczące problemy. W celu poprawy poziomu niewłaściwie funkcjonujących urządzeń, jak również dostosowania oczyszczalni do prognozowanego większego obciążenia  konieczna stała się modernizacja i rozbudowa obiektu.

O inwestycji
Rozpoczynająca się inwestycja to duże przedsięwzięcie w skali mosińskiej oczyszczalni. Planowana jest budowa niemal całkowicie nowej części mechanicznej, biologicznej i osadowej. Wszystkie istniejące obiekty, które będą nadal wykorzystywane, zostaną poddane modernizacji. Zmodernizowany zostanie również cały układ komunikacyjny dróg wewnętrznych, placów i chodników.

W zakresie części mechanicznej oczyszczalni zostaną wykonane nowe obiekty: budynek krat, piaskowniki wirowe, komora rozdziału oraz budynek stacji ścieków dowożonych. Gruntowny remont przejdą: zbiornik ścieków dowożonych i pompownia ścieków własnych.

W części biologicznej oczyszczalni zostaną zlikwidowane istniejące dwa bioreaktory, a ich rolę przejmą trzy nowe, równolegle pracujące, o łącznej kubaturze niemal 17,5 tys., m sześc. Powstaną również trzy nowe, głębsze radialne osadniki wtórne, które zastąpią dwa istniejące. Będą one zasilane w ścieki z osadem czynnym ze zmodernizowanej komory rozdziału ścieków lub opcjonalnie bezpośrednio z bioreaktorów. Oczyszczone ścieki z osadników wtórnych odpływać będą poprzez pompownię wody technologicznej do istniejącego kolektora zrzutowego ścieków. Natomiast części pływające z osadników wtórnych będą spływały do niewielkiej, projektowanej pompowni części pływających. Recyrkulacja osadu z osadników wtórnych do bioreaktorów odbywać się będzie poprzez projektowaną pompownię recyrkulacyjną i osadu nadmiernego. Osad nadmierny z tej pompowni kierowany będzie na część osadową oczyszczalni.

W zakresie części osadowej zostaną zbudowane nowe zagęszczacze grawitacyjne i budynek odwadniania osadu. Istniejąca otwarta komora fermentacyjna będzie zaadaptowana na zbiornik awaryjny osadu.

Ponadto, w ramach zadania powstanie portiernia i budynek garażowy, a budynki: socjalno-techniczny i energetyczny zostaną zmodernizowane. Poza robotami budowlanymi, inwestycja obejmuje również m.in. wyposażenie obiektów w urządzenia technologiczne, wszelkie wymagane do uruchomienia obiektu instalacje oraz infrastrukturę towarzyszącą.

Przepustowość oczyszczalni większa o 100%
Po zakończeniu modernizacji, oczyszczalnia ścieków w Mosinie zwiększy swoją faktyczną przepustowość o ok. 100%. Dwukrotnie większa przepustowość będzie możliwa dzięki zastosowaniu nowocześniejszych urządzeń oraz zaawansowanego układu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Aby procesy biologicznego oczyszczania ścieków mogły być mniej energochłonne, nowe, większe bioreaktory będą wyposażone w technologię symultanicznej nitryfikacji i denitryfikacji (biologiczne metody usuwania związków biogennych ze ścieków). Sterowanie takim procesem będzie wymagało zastosowania zaawansowanego systemu automatyki.

Mniejsza uciążliwość zapachowa
Duży nacisk w zaprojektowanych rozwiązaniach tej inwestycji został położony na ograniczenie uciążliwości zapachowej oczyszczalni. Szereg obiektów potencjalnie uciążliwych zostanie zhermetyzowanych i podłączonych do systemów dezodoryzacji powietrza. Sercem każdego systemu będzie jeden z biofiltrów wchodzący w skład grupy obiektów zaplecza oczyszczalni.

Praca w czynnym obiekcie
Prace rozpoczną się w styczniu 2014 roku. Realizacja będzie prowadzona w trzech etapach. Zakończenie pierwszego odcinka planowane jest na wrzesień 2014 r., drugiego na maj 2015 r., a trzeciego na wrzesień 2015 r. W każdym z tych etapów będą realizowane obiekty inżynierskie, kubaturowe, związane zagospodarowaniem terenu, sieci międzyobiektowe, a także wyposażenie obiektów w urządzenia technologiczne i instalacje niezbędne do ich uruchomienia. Realizacja potrwa 21 miesięcy.

Przez cały czas prowadzenia prac budowlanych, a potem rozruchu nowego układu technologicznego oczyszczalnia ścieków będzie w stałej eksploatacji – mówi Tomasz Bromber, Menadżer Projektu, Skanska. – Ponadto, w trakcie realizacji będziemy wykonywać przełączenia i połączenia nowej części obiektu z istniejącą. To dla nas duże wyzwanie. By to osiągnąć, cały proces budowlany - wszystkie roboty i dostawy materiałów musimy bardzo szczegółowo zaplanować. Ponadto, realizację podzielimy na trzy etapy. To niezbędne, by oczyszczalnia mogła być eksploatowana z zachowaniem ciągłości funkcjonowania, zapewniając przez cały czas odpowiedni efekt oczyszczania.

Projekt w liczbach
Do realizacji inwestycji zużytych zostanie ponad 6 tys. m sześc. betonu, ok. 700 ton stali. Do wykonania jest 21 tys. m sześc. wykopów pod obiekty, a także ponad 4 tys. m kw. nawierzchni dróg asfaltowych, ponad 2 tys. m kw. chodników z kostki. Cała inwestycja zajmuje obszar 2,7 ha.

Pobierz