c

Oczyszczalnia w Skawinie po gruntownej modernizacji

Press release 27.02.2014 14:57 CET

Zakończyła się trwająca ponad dwa i pół roku rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skawinie. Dzięki przeprowadzonym przez Skanska pracom obiekt zwiększył swoją zdolność przyjmowania ścieków. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie i kosztowały ok. 44 mln zł brutto.

oczyszczalnia Skawina

Rozbudowa oczyszczalni jest jedną z inwestycji wchodzących w skład projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Skawina”. Jego celem jest m.in. zapewnienie Skawinie infrastruktury technicznej umożliwiającej odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami unijnymi, a jej mieszkańcom - odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej. Dzięki inwestycji w 2014 r. 98,5% mieszkańców gminy Skawina będzie mogło podłączyć się do miejskiej sieci wodociągowej, a 85% do sieci kanalizacyjno-sanitarnej.

Parametry oczyszczalni po modernizacji

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Skawinie zwiększyła jej zdolność przyjmowania ścieków. - Przed rozpoczęciem robót przepustowość hydrauliczna wynosiła 4 tyś m3/d,  natomiast po rozbudowie przepustowość wyniesie ponad 6 tys. m3/dobę, a maksymalna prawie 7,4 tys. m3/dobę – mówi Marek Śliwa, Menadżer Projektu, Skanska.  Pozwoli to przyłączyć do sieci kanalizacyjnej ponad  22 tyś. nowych mieszkańców miasta i gminy Skawina.

Nowoczesny obiekt z energią odnawialną

- W ramach inwestycji przebudowano prawie całą ścieżkę technologiczną, jaką od początku do końca pokonują ścieki, trafiające do oczyszczalni – mówi Karol Dratwa, Kierownik budowy, Skanska.

Skanska rozbudowała oczyszczalnie o nowe obiekty, w tym: budynki krat, osadnik wstępny, reaktor biologiczny z osadnikiem wtórnym i pompownią, punkt zlewny, dwie komory fermentacyjne z budynkiem podgrzewania osadu oraz halę wirówek. Wybudowano również zespół obiektów gospodarki biogazem, tj. budynek kotłowni i agregatu kogeneracyjnego, dodatkowy zbiornik biogazu, odsiarczalniki i pochodnie.

Powstały w procesie fermentacji biogaz będzie spalany w kotle oraz agregacie kogeneracyjnym z wykorzystaniem ciepła dla potrzeb własnych oczyszczalni, jak również produkcji energii elektrycznej - „energia zielona”.
Budynki oczyszczalni, które były zniszczone lub niewłaściwie funkcjonowały, zostały przez Skanska wyburzone.

Modernizacja istniejących obiektów

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Skawinie była prowadzona z zachowaniem jej ciągłości pracy. Skanska wymieniła wyposażenie technologiczne istniejących obiektów na bardziej nowoczesne.

Modernizację przeszły m.in. piaskowniki, służące do oczyszczania ścieków z ziarnistych zanieczyszczeń, takich jak piasek, popiół czy węgiel, a także pompownia główna, istniejące reaktory biologiczne oraz poletka osadowe.
Rozbudowano również istniejący budynek administracyjno-socjalny, w którym powstało  nowoczesne laboratorium do badania ścieków.

Inwestycja obejmowała też zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni: budowę dróg, chodników, placów manewrowych oraz rozbudowę sieci oświetleniowej.