c

Skanska zabezpieczy autostradę A1

Press release 08.11.2012 12:00 CET

Skanska podpisała umowę z GDDKiA w Bydgoszczy na zabezpieczenie trzech odcinków autostrady A1. Kontrakt opiewa na kwotę 55,6 mln zł netto.

Bydgoski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w drodze negocjacji powierzył firmie Skanska wykonanie robót zabezpieczających prace wykonywane wcześniej na autostradzie A1 przez irlandzkie konsorcjum.

Konsorcjum odstąpiło od umów wykonania trzech odcinków autostrady A1 pomiędzy Czerniewicami a Kowalem. Skanska wykona roboty zabezpieczające przed negatywnymi skutkami bieżącego oddziaływania warunków atmosferycznych oraz zabezpieczy całą inwestycję na okres zimowy. 

Zakres prac jest bardzo obszerny - obejmuje następujące grupy robót: utrzymanie i zabezpieczenie ruchu drogowego na drogach lokalnych i krajowych, zapewnienie dojazdów do posesji oraz na pola uprawne, zabezpieczenie wykonanej podbudowy przed skutkami oddziaływań atmosferycznych oraz przed wymyciem skarp nasypów i wykopów. Skanska dokona też prac zabezpieczających stal zbrojeniową i stal sprężającą na obiektach inżynierskich.

- Zakres prac jest bardzo szeroki - mówi Marek Antoniak, Menadżer Projektu, Skanska. – Zabezpieczenia dotyczą nie tylko elementów już wybudowanych. Musimy zapewnić ochronę terenów przyległych przed ewentualnymi podtopieniami i zabezpieczyć cały teren budowy. Duży zakres prac stanowią także roboty torowe.

Przed Skanska stoi również zadanie zabezpieczenia 19 obiektów mostowych. Główne prace mostowe polegać będą na oczyszczeniu ułożonego już w deskowaniach zbrojenia ustrojów nośnych, uzupełnieniu niekompletnych ustrojów nośnych, zabezpieczeniu podłoża pod obiektami przed dalszym rozmywaniem, wykonaniu betonowania i wyposażenia płyt ustrojów nośnych.

Aktualnie teren opuszczony przez poprzedniego wykonawcę jest rozległym placem budowy – konieczne jest zabezpieczenie przed degradacją elementów nieukończonych obiektów, a cały teren wymaga ochrony przed ewentualną dewastacją lub kradzieżami.

Skanska w regionie

Skanska od lat realizuje projekty drogowe i kubaturowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Konsorcjum Skanska-NDI było wykonawcą autostrady A1 na 152-kilometrowym odcinku od Gdańska do Torunia. Obie fazy projektu zostały zakończone z wyprzedzeniem terminów kontraktowych.