c

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Niniejszy dokument, został przygotowany i opublikowany z uwagi na wymogi wynikające z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Skanska S.A. (dalej „Spółka” lub „Skanska”) w roku podatkowych trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 1. Wstęp

Niniejszy dokument, został przygotowany i opublikowany z uwagi na wymogi wynikające z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1]. Dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Skanska S.A. (dalej „Spółka” lub „Skanska”) w roku podatkowych trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Skanska jest wiodącą, światową firmą budowlaną i deweloperską o ponad 130-letniej historii, która operuje wyłącznie na rynkach objętych członkostwem OECD lub Unii Europejskiej.

Skanska znajduje się w światowej czołówce firm budowlanych (rankingi magazynów: „Construction Europe”, „Engineering – News Record”, „Global Construction”).

W Polsce Skanska prowadzi działalność jako generalny wykonawca obiektów kubaturowych, drogowych, mostowych, hydroinżynieryjnych czy kolejowych. Jest także deweloperem powierzchni biurowych oraz mieszkań i apartamentów. Jest to największy obszar działalności Skanska zajmujący się budownictwem ogólnym. W ramach tego obszaru powstają obiekty kubaturowe i projekty infrastrukturalne. Skanska oferuje realizację budynków pod klucz, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, projektowanie i doradztwo techniczne.

Uzupełnieniem działalności operacyjnej Skanska na rynku polskim jest produkcja i usługi pomocnicze (działalność lokalnych baz sprzętu, laboratoriów oraz usługi projektowe).

Skanska działa w ramach obszarów, skupionych w największych miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Łódź, Poznań i Gdańsk) oraz w ich najbliższych okolicach.

Skanska uiszcza podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli w wymaganym terminie oraz wysokości. Wypełnieniu zgodności rozliczeń z przepisami prawa zapewnia nieustanne monitorowanie otoczenia prawnego oraz praktyki organów podatkowych.

Spółka ma także na uwadze, że uiszczane należności publicznoprawne odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym.

 1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie

Zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego odbywa się zgodnie z podziałem funkcji w ramach odpowiednich zespołów Spółki, przez pracowników posiadających właściwe kwalifikacje i kompetencje, z zastosowaniem regulacji etycznych obowiązujących w Spółce. Działania Spółki są podejmowane w celu eliminacji nieprawidłowości w wywiązywaniu się z realizacji obowiązków podatkowych zarówno w charakterze podatnika jak i płatnika. Cel ten zapewniają w Spółce procedury oraz wytyczne, które można podzielić na następujące kategorie:

 1. procedury kompetencyjne

Procedury te dzielą odpowiedzialność co do procesu dokumentowania sprzedaży towarów i usług oraz ich zakupu, pomiędzy jednostki biznesowe, raportowe oraz księgowe. Osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe Spółki (członkowie zarządu) wykonują jedynie nadzór nad procesem, nie wykonują go bezpośrednio.

 1. procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Procedura została ustanowiona w Skanska w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 86l i Rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa[2]. Procedura stanowi wewnętrzną procedurę, o której mowa w art. 86l ust. 1 Ustawy.

 1. Instrukcje i wytyczne dotyczące wycinkowych obszarów podatkowych związane z podatkiem u źródła, cenami transferowymi, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług.

Instrukcje i wytyczne mają na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania obowiązków związanych ze składaniem deklaracji podatkowych w związku z tym podlegają nieustannym modyfikacjom, wynikającym ze zmieniającego się otoczenia prawnego oraz biznesowego. Wytyczne dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych są także przekazywane pracownikom w związku organizowaniem w Spółce szkoleń w zakresie podatków, mających na celu pogłębienie wiedzy, stosownie do wykonywanych przez nich zadań.

 1. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s § 1 Ustawy,  polegającej na zawarciu umowy o współdziałanie w zakresie podatków.

W tym okresie Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie dwóch interpretacji przepisów prawa podatkowego, otrzymując odpowiedzi od Krajowej Informacji Skarbowej:

 • interpretacja indywidualna 0114-KDIP4-3.4012.109.2020.1.EK z 9 dnia kwietnia 2020 r.

Interpretacja dotyczyła podatku od towarów i usług w zakresie braku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z uczestnictwem w strukturze cash-poolingu oraz braku uwzględniania we współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, otrzymywanych w ramach Struktury odsetek.  

 • Interpretacja indywidualna 0114-KDIP4-1.4012.322.2020.1.RMA z dnia 30 września 2020 r.

Interpretacja dotyczyła podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania za wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymanej kwoty stanowiącej zwrot kosztów stałych poniesionych w związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji, spowodowanej nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych przez zamawiającego.

Spółka mając na uwadze ograniczanie ryzyka podatkowego, w każdym przypadku zastosowała się do otrzymanych indywidulanych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Spółka nie składała w roku 2020 wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 1. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym w związku z tym ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z którego rozliczyła się w terminie przewidzianym przez przepisy prawa.

Spółka była także płatnikiem podatku u źródła, od wynagrodzeń objętych obowiązkiem jego poboru gdy nie zachodziły przesłanki zwolnienia z jego poboru.

Spółka jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka jako pracodawca, jest także płatnikiem w związku z wypłacanymi na rzecz pracowników wynagrodzeniami.

Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości, który deklaruje i rozlicza się w ustawowym terminie.

Obowiązki spółki jako podatniku i płatniku zostały wykazane w następujących deklaracjach, zeznaniach oraz informacjach podatkowych: JPK_V7M, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-REF, CIT-8, CIT-10Z, CIT-ST, IFT-2R, ORD-U, DN-1, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, TPR-C.

Spółka została uwzględniona w informacji MDR – 1 wśród innych uczestników i jednocześnie zwolniona z obowiązku raportowania we własnym imieniu na podstawie art. 86e § 1 Ustawy, w związku z uczestniczeniem w strukturze cash poolingu, w której w oparciu o wstępną kalkulację płatności odsetek do Skanska Financial Services AB, powzięto informację, że wartość tych płatności może przekroczyć w 2020 r. kwotę 25 mln zł. Zgłoszone uzgodnienie nie dotyczy konkretnego podatku, jego podstawą jest wypełnienie dyspozycji przepisu artykułu 86a § 1 punkt 1 litera c) Ustawy, dotyczącego innych szczególnych cech rozpoznawczych, polegającego na wypłacie wynagrodzenia powyżej 25 mln zł.

Uzgodnieniu został nadany NSP MDR0599124/21.

 1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych, w tym takich, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

 1. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej

Spółka realizuje transakcję generalnego wykonawstwa budynków biurowych, mieszkaniowych oraz usługowo - biurowych na rzecz podmiotów powiązanych, których łączna wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Transakcja ta polega na realizacji usługi, w ramach której realizowane są prace projektowe, przygotowawcze, budowlana, wykończeniowe oraz uzupełniające. Szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.

Spółka od spółki z grupy uzyskuje poręczenia korporacyjne zwane Parent Company Guarantees, które umożliwiają zawieranie oraz realizowanie kontraktów budowlanych z podmiotami trzecimi. Poręczenia zabezpieczają głównie płatności, wykonanie robót budowlanych oraz jakość robót budowlanych (tzw. gwarancje dobrego wykonania i usunięcia wad i usterek) przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich, beneficjentów poręczeń.

Poręczenia można podzielić na następujące rodzaje:

 • gwarancja usunięcia wad i usterek,
 • gwarancja dobrego wykonania i usunięcia wad i usterek,
 • gwarancja dobrego wykonania,
 • gwarancja płatności.
 1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  

 

[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm. zwana dalej „ustawa o CIT”).

[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm. - dalej zwana “Ustawa”.