c

Regulamin konkursu Skanska S.A.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie Skanska S.A. organizowanym w celu promocji i reklamy Skanska S.A. wśród studentów uczelni wyższych na terenie Polski.
 2. Organizatorem konkursu jest Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000033102, REGON: 630782880, NIP: 7780001070, adres korespondencyjny: np. Solidarności 173, 00-877 Warszawa („Skanska S.A.”).
 3. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest stażystka w Skanska S.A.
 4. Fundatorem nagrody jest Skanska S.A..
 5. Konkurs jest przeprowadzany na następujących profilach Facebook.
  a. Skanska na WAT https://www.facebook.com/SkanskaWAT
  b. Skanska na PG https://www.facebook.com/SkanskaPG
  c. Skanska na AGH https://www.facebook.com/SkanskaAGH
  d. Skanska na PW https://www.facebook.com/SkanskaPW
  e. Skanska na PWr https://www.facebook.com/SkanskaPWr
  f. Skanska na SGGW https://www.facebook.com/SkanskaSGGW
  g. Skanska na PK https://www.facebook.com/SkanskaPK
  h. Skanska na PP https://www.facebook.com/SkanskaPP
  i. Skanska nie tylko dla inżyniera https://www.facebook.com/skanskanietylkodlainzyniera
  j. Skanska na PŚ https://www.facebook.com/SkanskaPS 
  k. Skanska na PŁ https://www.facebook.com/SkanskaNaPolitechniceLodzkiej
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany oraz sponsorowany przez Facebook.

Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie, studiujące na uczelniach wyższych na terenie Polski.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału bylioraz obecni pracownicy firmy Skanska S.A. a także osoby pozostające ze Skanska S.A. w stosunku cywilnoprawym.
 4. Konkurs trwa od momentu jego publikacji na wskazanych w niniejszym Regulaminie profilach Facebook w dniu 18.12.2020 r. do dnia 21.12.2020 r. do godziny 23:59.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 23.12.2020 r. w poście konkursowym.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Dane osobowe Uczestników Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych jest Skanska S.A. z siedzibą przy Np. „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 33102, NIP: 7780001070, REGON: 630782880.
 2. Uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail a w przypadku konieczności wysłania nagrody także adres do korespondencji.
 3. Dane Uczestnika Konkursu są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu.
 4. Uczestnik ma prawo:
  a. dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; 
  b. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  c. do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych Uczestnika;
  d. do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać pismo na dane do korespondencji w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Prosimy o podanie w piśmie swoich danych kontaktowych, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji jego prawa, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (byłoby najlepiej, gdyby to był numer telefonu).
 6. Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00, adres e-mail: Contact. Kandydat ma prawo wnieść skargę do PUODO na Skanska S.A. w każdym przypadku, w szczególności, jeżeli uważa, że Skanska S.A. przetwarza jego dane osobowe nieprawidłowo lub bezpodstawnie odmawia realizacji jego praw.
 7. Dane osobowe zostaną usunięte gdy zostanie zrealizowany cel, dla którego są przetwarzane, jednakże nie później niż do dnia 15.01.2021 r., zgodnie z procedurami obowiązującymi w Skanska S.A.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe zostanie szczegółowo opisane na profilach Facebook Skanska wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator lub osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie Konkursu w drodze analizy poprawności zadań opisanych w zadaniu konkursowym. Autor zgłaszając swoją pracę do udziału w Konkursie wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej na profilu Organizatora.
 3. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na portalu Facebooku po zakończeniu Konkursu. Warunkiem odebrania przez Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej z następującymi danymi: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, , adres e-mail.
 4. Zadanie konkursowe polega na wskazaniu lub wybraniu poprawnej odpowiedzi i wpisaniu jej w komentarzu pod postem konkursowym.
 5. W konkursie na każdym profilu zostanie nagrodzonych maksymalnie pięć osób, które jako pierwsze/najszybciej udzieliły poprawnej odpowiedzi.
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w poście konkursowym po zakończeniu konkursu.

Nagroda

 1. Nagrodami w Konkursie są:
  a. I miejsce: miarka z poziomicą, znaczniki do notatek, długopis lub ołówek
  b. II miejsce: smycz z miarką, breloczek odblaskowy, znaczniki do notatek, długopis/ołówek
  c. III miejsce: znaczniki do notatek, długopis/ołówek
  d. IV miejsce: zaślepka na kamerę w laptopie, długopis/ołówek
  e. V miejsce: zaślepka na kamerę w laptopie, długopis/ołówek
 2. Przyznana Nagroda zostanie wysłana pocztą.
 3. Warunkiem odebrania Nagrody jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, niezbędnych do przekazania nagrody drogą pocztową.
 4. Organizator ma prawo podać dane (imię i nazwisko) Zwycięscy(ów) na profilu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w wyniku podania przez Uczestnika błędnych danych do wysyłki.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem a w szczególności próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 8. Nagrodę w Konkursie stanowi gadżet lub gadżety o charakterze reklamowym i promocyjnym opatrzone logo Skanska S.A. Wartość Nagrody każdorazowo nie przekracza kwoty 200 zł.
 9. Wydanie Nagrody jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018.1509 t.j. z dnia 2018.08.08 ze zm.).

Reklamacja

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie/mailowo w czasie trwania konkursu, nie później niż do 14 dni od dnia wydania nagród.
 2. Reklamacje złożone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 4. Reklamacja powinna być wysłana listem poleconym na adres Organizatora Konkursu z dopiskiem „konkurs na Facebooku”.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie do 30 dni, od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora Konkursu.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla adresu Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszona na profilu Organizatora i profilach Facebook wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu na łamach serwisu.
 5. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook ani z nim związana.
 6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2020