c

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020 - SRDP

Niniejszy dokument, został przygotowany i opublikowany z uwagi na wymogi wynikające z art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych . Dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Skanska Residential Development Poland (dalej „Skanska RD” lub „Spółka”) należącej do Grupy Skanska, w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

W Polsce Skanska prowadzi działalność jako generalny wykonawca obiektów kubaturowych, drogowych, mostowych, hydroinżynieryjnych czy kolejowych, a także jako deweloper powierzchni biurowych oraz mieszkań i apartamentów.

Skanska RD funkcjonująca w ramach Grupy Skanska jest spółką deweloperską, realizującą na polskim rynku projekty mieszkaniowe od 2011 r.  Skanska RD czerpie z ponad 130-letniej historii Grupy Skanska i ponad 100-letniego doświadczenia w budowie domów i osiedli w takich krajach jak Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Finlandia i Czechy.

Skanska RD zgodnie ze swoją filozofią działania stawia na budownictwo zrównoważone. Szczególną wagę przykłada do projektowania budynków mieszkalnych bez barier architektonicznych dla osób o różnym stopniu mobilności i w różnym wieku. Dba o zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami a strefami zielonymi, a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych dla mieszkańców.

Skanska RD oferuje sprzedaż mieszkań przede wszystkim w Warszawie i w Krakowie.

Skanska RD uiszcza podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia publicznoprawne zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli w wymaganym terminie oraz wysokości. Dzięki nieustannemu monitorowaniu otoczenia prawnego oraz praktyki organów podatkowych, Skanska RD wypełnia podatkowe rozliczenia zgodnie z przepisami prawa.

Spółka ma także na uwadze, że uiszczane należności publicznoprawne odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym.

  1. Procesy oraz procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniające ich prawidłowe wykonanie

Zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego odbywa się zgodnie z podziałem funkcji w ramach odpowiednich zespołów Spółki przez pracowników posiadających właściwe kwalifikacje i kompetencje, z zastosowaniem regulacji etycznych obowiązujących w Spółce. Działania Spółki są podejmowane w celu eliminacji nieprawidłowości w wywiązywaniu się z realizacji obowiązków podatkowych zarówno w charakterze podatnika jak i płatnika. Cel ten zapewniają w Spółce procedury oraz wytyczne, które można podzielić na następujące kategorie:

  1. procedury kompetencyjne

Procedury te dzielą odpowiedzialność co do procesu dokumentowania sprzedaży towarów i usług oraz ich zakupu pomiędzy jednostki biznesowe, raportowe oraz księgowe. Osoby odpowiedzialne za sprawy finansowe Spółki (członkowie zarządu) wykonują jedynie nadzór nad procesem, nie wykonują go bezpośrednio.

  1. procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Procedura została ustanowiona w Skanska RD w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 86l i Rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa[1]. Procedura stanowi wewnętrzną procedurę, o której mowa w art. 86l ust. 1 Ustawy.

  1. Instrukcje i wytyczne dotyczące wycinkowych obszarów podatkowych związane z podatkiem u źródła, cenami transferowymi, podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług.

Instrukcje i wytyczne mają na celu zapewnienie prawidłowego wypełniania obowiązków związanych ze składaniem deklaracji podatkowych w związku z tym podlegają nieustannym modyfikacjom, wynikającym ze zmieniającego się otoczenia prawnego oraz biznesowego. Wytyczne dotyczące wypełniania obowiązków podatkowych są także przekazywane pracownikom w związku organizowaniem w Spółce szkoleń w zakresie podatków, mających na celu pogłębienie wiedzy, stosownie do wykonywanych przez nich zadań.

  1. Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego

W roku podatkowym 2020 Spółka nie podejmowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, o której mowa w art. 20s § 1 Ustawy,  polegającej na zawarciu umowy o współdziałanie w zakresie podatków.

W tym okresie Spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego jako Uczestnik, otrzymując odpowiedź od Krajowej Informacji Skarbowej:

  • interpretacja indywidualna 0114-KDIP4-3.4012.109.2020.1.EK z 9 dnia kwietnia 2020 r.

Interpretacja dotyczyła podatku od towarów i usług w zakresie braku wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w związku z uczestnictwem w strukturze cash-poolingu oraz braku uwzględniania we współczynniku proporcji sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, otrzymywanych w ramach Struktury odsetek.  

  1. informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym w związku z tym ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z którego rozliczyła się w terminie przewidzianym przez przepisy prawa.

Spółka była także płatnikiem podatku u źródła, od wynagrodzeń objętych obowiązkiem jego poboru, gdy nie zachodziły przesłanki zwolnienia z jego poboru.

Spółka jest także czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Spółka jako pracodawca, jest także płatnikiem w związku z wypłacanymi na rzecz pracowników wynagrodzeniami.

Spółka jest także podatnikiem podatku od nieruchomości, który deklaruje i rozlicza się w ustawowym terminie.

Obowiązki spółki jako podatnika i płatnika zostały wykazane w następujących deklaracjach, zeznaniach oraz informacjach podatkowych:

JPK_V7M, VAT-UE, VAT-UEK, CIT-8, CIT-10Z, CIT-ST, IFT-2R, ORD-U, DN-1, PIT-4R,  PIT-11, TPR-C.

Spółka została uwzględniona w informacji MDR – 1 wśród innych uczestników i jednocześnie zwolniona z obowiązku raportowania we własnym imieniu na podstawie art. 86e § 1 Ustawy, w związku z uczestniczeniem w strukturze cash poolingu, w której w oparciu o wstępną kalkulację płatności odsetek do Skanska Financial Services AB, powzięto informację, że wartość tych płatności może przekroczyć w 2020 r. kwotę 25 mln zł. Zgłoszone uzgodnienie nie dotyczy konkretnego podatku, jego podstawą jest wypełnienie dyspozycji przepisu artykułu 86a § 1 punkt 1 litera c) Ustawy, dotyczącego innych szczególnych cech rozpoznawczych, polegającego na wypłacie wynagrodzenia powyżej 25 mln zł.

Uzgodnieniu został nadany NSP MDR0599124/21.

  1. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

Spółka w roku podatkowym 2020 nie podejmowała ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych, w tym takich, które mogły mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

  1. Transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej

Spółka jest deweloperem mieszkaniowym nabywającym usługi budowalne od podmiotu powiązanego, których łączna wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Transakcja ta polega na nabyciu usługi, w ramach której realizowane są prace przygotowawcze, budowlane, wykończeniowe oraz uzupełniające. Szczegóły transakcji objęte są tajemnicą handlową.

  1. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencje podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2020 Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.  

 

[1] Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm. - dalej zwana “Ustawa”.

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2021