c

Budowa dojazdów do Pomorskiej Kolei Metropolitarnej

  • PKM Gdańsk
  • PKM
  • PKM GD
  • PKM GDA

W ciągu zaledwie 12 miesięcy, w tym miesiąc przed planowanym terminem, Skanska wykonała projekt dojazdów do przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitarnej w Gdańsku. Firma odpowiadała za budowę dojazdów wraz z węzłami integracyjnymi PKM Brętowo, PKM Kiełpinek oraz PKM Jasień. Inwestycja była częścią Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IIIC współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Dojazd do przystanku PMK Jasień
Pierwsza z części projektu objęła wykonanie dojazdu do przystanku oraz budowę węzła integracyjnego PKM Jasień wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej. W ramach tego zadania wykonano m.in. budowę drogi dojazdowej do przystanku PKM Jasień na odcinku od ul. Kartuskiej wzdłuż planowanej ul. Gronostajowej i ul. Nowej Myśliwskiej do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Jasień, budowę drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego Jasień oraz podłączenie ul. Myśliwskiej i ul. Jasieńskiej do projektowanej drogi dojazdowej do PKM. Ponadto w ramach projektu wykonane zostały również dojazdy do ogródków działkowych, powstały nowe zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe oraz miejsca postojowe. Zakresem prac objęta została także budowa wiaduktu drogowego i muru oporowego, budowa przepustów drogowych oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
W ramach kontraktu Skanska wykonała nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych oraz zamontowała wiaty przystankowe. Projekt nasadzeń szaty roślinnej w obrębie inwestycji został dopasowany do projektowanego układu ciągów komunikacyjnych.
Oprócz budowy dojazdu do przystanku PKM Jasień Skanska wykonała również szereg prac związanych z budową węzła integracyjnego PKM Jasień. Prace te objęły m.in. budowę: dróg wewnętrznych na węźle, pętli autobusowej, chodników i ścieżek rowerowych, schodów terenowych, parkingu na 82 miejsca postojowe, zadaszonego parkingu dla rowerów na 32 miejsca, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia, kanalizacji teletechnicznej oraz nasadzenia zieleni.

Dojazd do przystanku PKM Kiełpinek
Druga część zadania objęła budowę dojazdu do przystanku oraz węzła integracyjnego PKM Kiełpinek. Zakres prac objął roboty związane z przebudową istniejącej ul. Szczęśliwej na odcinku skrzyżowania z ul. Kartuską do granicy opracowania infrastruktury towarzyszącej przystanku PKM Kiełpinek, budowę chodników i kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci kablowej oświetleniowej oraz urządzeń elektroenergetycznych a także nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych. Powstały drogi wewnętrzne na węźle, pętla autobusowa, chodniki i ścieżki rowerowe, schody terenowe, parking dla 82 samochodów, zadaszony parking dla 32 rowerów, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieć wodociągowa, kanalizacji teletechnicznej, oświetlenie a także nasadzenia zieleni.

Węzeł integracyjny przystanku PKM Brętowo
Kolejna, trzecia część zadania to prace związane z budową węzła integracyjnego dla przystanku PKM Brętowo. Roboty te swoim zakresem objęły m.in. budowę: drogi manewrowej, parkingu dla 19 samochodów, zadaszonego parkingu dla 32 rowerów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, a także nasadzenia zieleni.

Dzięki zrealizowanej inwestycji powstała całkowicie nowa infrastruktura towarzysząca Pomorskiej Kolei Metropolitarnej. Z pewnością powstałe dojazdy oraz węzły integracyjne usprawnią komunikację oraz pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo na drodze.

Czego szukasz?

Pasujące

loading