c

Likwidacja skutków powodzi w infrastrukturze oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu

 • Oczyszczalnia ścieków w Tarnobrzegu - komora napowietrzania
 • Zbiornik biogazu i Wstępna Komora Fermentacji
 • Oczyszczalnia ścieków w Tarnobrzegu - plac składowania osadu

W maju i czerwcu 2010 roku tarnobrzeska oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna na pięciu tarnobrzeskich osiedlach zostały zalane przez falę powodziową, która miejscami sięgała nawet do wysokości 2 metrów. Powódź zniszczyła budynki oczyszczalni oraz urządzenia mechanicznego i biologicznego procesu oczyszczania ścieków i spowodowała duże zanieczyszczenie rurociągów kanalizacyjnych. W chwili, gdy wiosną 2010 roku do Tarnobrzega dotarła wielka woda, nie upłynął jeszcze rok od ukończenia przez nas prac inwestycyjnych, które wykonaliśmy w obrębie tej właśnie oczyszczalni, a sieć kanalizacyjną w zalanych osiedlach Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów i Dzików oddaliśmy do użytku w 2008 roku.  

Inwestycja objęła m.in. modernizację pompowni głównej i części biologicznej oczyszczalni. W ramach kontraktu zmodernizowany został również plac tymczasowy składowania osadu i piaskownik. Ponadto przebudowaliśmy laboratorium a jego wyposażenie zostało uzupełnione. Na kolektorze ogólnospławnym powstał przelew burzowy, ponadto zostały wykonane urządzenia podczyszczające ścieki deszczowe i pompownia wód burzowych.

W ramach projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” dla tego samego inwestora w latach 2006 – 2009 zrealizowaliśmy kanalizację sanitarną i deszczową oraz prace inwestycyjne w obrębie oczyszczalni ścieków a także wykonaliśmy prace modernizacyjne sieci wodociągowej.

Zakres prac:

 • modernizacja pompowni głównej – wymiana pomp
 • modernizacja części biologicznej oczyszczalni
 • modernizacja placu tymczasowego składowania osadu
 • zakup stacji do zmiękczania wody do celów kotłowych
 • modernizacja piaskownika
 • wymiana pomp w pompowni II stopnia
 • przebudowa laboratorium oraz uzupełnienie jego wyposażenia
 • dokończenie automatyzacji i kontroli procesu oczyszczania ścieków
 • wyposażenie rozdzielni elektroenergetycznej R1 i R2 w urządzenia klimatyzacyjne
 • wykonanie przelewu burzowego na kolektorze ogólnospławnym
 • wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe – budowa dwukomorowego osadnika poziomego okresowo czynnego
 • wykonanie pompowni wód burzowych

Czego szukasz?

Pasujące

loading