c

Przebudowa ul. Curie - Skłodowskiej we Wrocławiu

Informacje dodatkowe

Inwestycja objęła także wykonanie szeregu robót z zakresu sieci sanitarnych, tj.: przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami (dł. 1,2 tys. m), budowa kanalizacji deszczowej (dł. 450 m) wraz z odwodnieniem drogi i torowiska, przebudowa magistrali wodociągowej (dł. 500 m), sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami (dł. 950 m.) i gazociągu. Powstała również nowa sieć trakcyjna, teletechniczna i nowe oświetlenie.

Prpojekt w liczbach:
Materiały wbudowane:

- 5 081 tom masy bitumicznej i 7 136  ton kruszywa (jezdnia i ciągi pieszo-rowerowe)
- 1000 m toru pojedynczego, waga 120 ton, 1 244 m sześc. betonu (torowisko)

Czego szukasz?

Pasujące

loading